سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران معافی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجید لطفعلیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
سیدمحمد حجتی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
آیدین پارساخو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

جنگلها از مهمترین اکوسیستم های طبیعی هستند که به عنوان یک منبع عظیم برای تولید فرآورده های مختلف بشمار می آیند و هر جامعه ای به نوعی از آن استفاده می کند. بطوریکه این اکوسیستم از دیر باز جایگاه زیست موجودات زنده و حیات وحش و منبع مایحتاج بشری بوده است. جنگلها علاوه بر ارزشهای اقتصادی تولیدات خود نظیر چوب، کاغذ ، هیزم، و انواع صمغها و گیاهان دارویی و علوفه؛ سایر محصولات فرعی؛ دارای کارکردهای اکوسیستمی و زیست محیطی نیز می باشند. بطوریکه کارکردهای اکوسیستمی و زیست محیطی شاخص جنگلها شامل تولید اکسیژن؛ تنظیم گازهای گلخانه ای؛ جلوگیری از فرسایش خاک و غیره می باشد. این کار کردها جزء جنبه های غیر تجاری این منابع تجدید شونده می باشند.. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر بررسیها و تجربیات جهانی و ملی؛ ارزشهای غیر بازاری و زیست محیطی حاصل از وجود جنگلهای ایران شرایط فعلی با استفاده از روش تابع خسارت تحلیل گردند و ارزش ریالی هر یک از عوامل زیست محیطی این اکوسیستم طبیعی مشخصشود. بر اساس این بررسی ارزش اقتصادی کارکردهای زیست محیطی جنگلهای کشور مانند کنترل سیل خیزی برابر۲۱۰/۸ میلیارد ریال، کنترل کیفیت آب برابر ۸۶۳۰ میلیارد ریال و فرسایش خاک برابر ۴۷۴۳ میلیارد ریال و …..که در نهایت مجموع کل کارکردهای زیست محیطی جنگلها بالغ بر ۴۵ تریلیون ریال می باشد. بدیهی است اعمال مدیریت صحیح بر جنگلها و شناخت و معرفی کار کردهای زیست محیطی و اکوسیستمی آن می تواند موجب پیشرفت در سیستم مدیریتی کشور شده و تا حد زیادی از میزان خسارتهای ریالی وارده بکاهد