سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مجید عباسپور – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
زهرا عابدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و ا نرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجید احمدیان – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
آیدا شریعت مداری – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
این مقاله با هدف برآورد و ارزش گذاری اقتصادی منابع آبی پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره به روش مشروط صورت گرفته است. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق اطلاعات کتابخانه ای و بازدید میدانی و تکمیل پرسش نامه در میان افراد بازدید کننده از پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره جمع آوری گردید. شناسایی این منطقه و ارزشگذاری منابع آبی یک ضرورت به حساب می آید چرا که این منطقه به دلیل وجود تنوع و غنای طبیعی از مهمترین پارک های ایران است که ارزش جهانی دارد. نظر به این که منطقه به لحاظ شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و زمینه رشد گیاهان مختلف که همه وابسته به آب و منابع آبی هستند. یکی از مناطق مستعد تولید گیاهان و جانوران مختلف می باشد. بنابراین برآورد ارزش منابع آبی این منطقه در امر حفاظت از آنها با درنظر گرفتن به شرایط اکولوژی، زیست محیطی و حفظ و بقاء گونه های مختلف گیاهی و جانوری که همگی وابسته به منابع آب هستند حائز اهمیت است. این اطلاعات تعیین میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از منابع آبی منطقه را مشخص می کرد. جنس، خاوار، فاصله، درآمد، بر تمایل به پرداخت افراد حائز اهمیت آماری بود. و در نهایت میزان ارزشگذاری اقتصادی مانبع آبی پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره مشخص گردید بر اساس جمع آوری اطلاعات و داده ای کمی و کیفی در ارتباط با پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره بازدید از محل پارک تیهه و تنظیم پرسش نامه تکمیل پرسش نامه توسط بازدیدکنندگان و تعیین میزان تمایل به پرداخت WTP نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای یارانه ای excel, eviews و نتیجه گیی از پژوهش به عمل آمده است.