سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فریده گلبابائی – گروه بهداشت حرفه ای- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا زمانیان –
کاظم محمد –

چکیده:

در پژوهش حاضر آسایش حرارتی کارکنان که یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی کیفیت هوای داخل ساختمان(IAQ) است براساسISO7730 از طریق سنجش شاخص های PMV و PPD در دو ساختمان مورد و شاهد مورد ارزشیابی قرار گرفته است. به موازات این کار، نارضایتی حرارتی کارکنان از طریق پرسشنامه نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد درصد نارضایتی حرارتی از کارکنان بین طبقات پارکینگ و نهار خوری با سایر طبقات اختلاف معنی دار دارد(P<0.0001) در حالیکه در طبقات مختلف ساختمان شاهد بدلیل دارا بودن سیستم تهویه اختلافی مشاهده نگردیده است.همچنین مشخص گردیده است که بین طبقات همسان در ساختمانهای مورد و شاهد اختلاف قابل توجهی وجود داشته و درصد نارضایتی حرارتی محاسبه PPD و پرسشنامه بدست آمده است، مشخص گردیده که نتایج بررسیهای پرسشنامه ای در این خصوص دور از واقعیت بوده و ممکن است اختلاف ناشی از نارضایتی افراد از مسائل دیگر و انعکاس آن در پرسشنامه باشد. بطور کلی میزان نارضایتی حرارتی در ساختمان مورد بیش از مقدار توصیه شده توسط WHO یعنی ۲۰% بوده است.