سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد حسن رحمانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت آموزش صنایع شهید شاه آبادی سازما

چکیده:

روش خود ارزشیابی با استفاده از معیارهای مالکولم بالدریج ارزیابی عالی بودن عملکرد ( CPE ) در میان کلیه انواع سازمانها کاربردی گسترده یافته است. شواهد تجربی موید آنستکه ارزشیابی نوع بالدریج نوعاً به بهبود پروسه های مدیریتی منجر میشود. اگر چه اندیشه تغییر فرآیند در چهارچوبCPEمستتر است . این معیارها صراحتاً نحوه مدیریت تغییرات فوق توسط سازمان را بیان نمی کنند. در این مقاله، رابطه بین معیارهای فوق و مدیریت تغییرات توضیح داده می شود. در اینجا نشان داده می شود که از چهارچوب معیارهای عالی بودن عملکرد میتوان مدلی کار آمد برای مدیریت تغییرات پروسه بدست آورد. با استفاده از مفاهیم مقوله های تغییرات سازمانی ، ارزشیابی و فراگیری مدل مدیریت تغییرات در چهارچوب معیارهای فوق بدست می آید. مدل پروسه تغییرات هم راستا با مدل تغییرات راهبردی است که پیش از این به نحو مقتضی بوسیله CPEتعریف شده و اندیشه معیارهای فراگیری را بطور دقیق توضیح می دهد. تبادل اطلاعات بین آیتم بازنگری عملکرد سازمان و فعالیتهای خودارزیابی باز شناختی دو مدل فوق را به هم مربوط می کند. در اینجا روشهای امکان پذیر گسترش آیتم بازنگری عملکرد سازمان به نحویکه در آن توضیح صریح مدیریت تغییرات گنجانده شود، پیشنهاد می شود.