سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بتول قائدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
مجید علی عسگری – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم
محمد عطاران – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف این پژوهش ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان و اساتید رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ شهر تهران است. نمونه آماری شامل بر ۹۵ نفر از دانشجویان و ۱۹ نفر از اساتید دانشگاه علم و صنعت بود. در این پژوهش دیدگاه دانشجویان و اساتید درباره برنامه درسی آموزش مجازی که در دانشگاه اجرا شده بود از نظر دستیابی به اهداف تعریف شده، وضعیت محتوا، وضعیت نرم افزارها، شیوه تعامل، شیوه ارزشیابی، میزان پشتیبانی از دانشجو، میزان دستیابی به نتایج پیش بینی شده در برنامه درسی آموزش مجازی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته برای نظر سنجی از دانشجویان و اساتید بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دانشجویان و اساتید در زمینه متغییرهای مورد پرسش، ارزیابی متفاوتی درباره برنامه درسی آموزش مجازی در دانشگاه خود دارند. در مورد دسترسی به اهداف برنامه درسی آموزش مجازی معتقدند که این برنامه تا حد متوسط و بالاتر توانسته به اهداف خود دست یابد. از نظر دو گروه یاد شده محتوای برنامه درسی حد متوسط و بالاتر ارزیابی شده است. از نظر هر دو گروه شیوه ارزشیابی از دانشجویان در محیط مجازی حد متوسط و بالاتر ارزیابی شده است. پشتیبانی از دانشجویان در محیط مجازی نیز ضعیف ارزیابی شد. در مورد میزان دستیابی به نتایج این نتیجه به دست آمد که دانشجویان بر خلاف اساتید معتقدند که این برنامه نتوانسته به نتایج خود برسد.