سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشته فرزیان پور – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
سیدمرتضی حسینی شکوه – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

چکیده:

ارزشیابی سیستم مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در حوادث غیرمترقبه از مهمترین عملکـرد مـدیران اسـت . ولـی بیشتر مدیران خدمات بهداشتی درمانی براین عقید ه هستند که نظارت و ارزشیابی باید در چنین سیستمی به صورت خودمـدار ، یا تاکید بر هر دو جنبه کمیت و کیفیت انجام شود . نظارت عبارت است از ارزیابی پیوسته برنامه ها و فعالیـت هـا بـه منظـور اعمال اصلاحات لازم در آنها، اما ارزشیابی بیشتر به ارزیابی پایانی میان دوره با سایر ارزیابی های طولانی مدت مربوط می شود . متن : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در رویارویی با حوادث غیرمترقبـه در بیمارسـتان بایـد بدانـد خـدمات بیمارسـتانی , پزشکی، پرستاری ، آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی و خدمات ایمنی و پشتیبانی چگونه اداره می شوند؟ بحث و نتیجه گیری : بیمارستان یک سازمان اجتماعی پیچیده ای است و مدیر باید در حوادث غیرمترقبه نیازهـای اساسـی را در مناطق حساس بیمارستان حس نماید و ب ه هنگام نیاز اطلاعات ضروری را کسب نماید و از همه مهمتر در چنین شرایطی بـا همکاری کمیته مدیریت بحران در بیمارستان و گروه ارز شیاب باید موارد زیر را برای رسیدن به اهداف فوق دقیقاً بررسی نماید . ارزشیابی محیط بیمارستانی از نظر ساختار سازمانی ، امداد و درمان فوری ، پذیرش مجروحان ، رسیدگی به کلیه موارد پزشـکی نگرش به دامنه بعد قدرت بلایا از نظر امدادرسانی ، تحلیل بیماران، ارتباطات ، خط مـ شی، برنامـه ریـزی در بخـش هـا ، محـل استقرار بخش ها را برای رسیدن به اهداف فوق دقیقاً بررسی نماید .