سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا غلام نیا – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت عمومی
یحیی رسولزاده – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت عمومی
ایرج محبی – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت ارومیه
فریبا کوهی – دانشجوی کاردانی دانشکده بهداشت ارومیه

چکیده:

گردوغبار یکی از عوامل عمده زیان‌آور در محیط کار شناخته می‌شود که تأثیر زیادی در شیوع بیماری‌های تنفسی ایفا می‌کند. لذا ارزیابی میزان مواجهه کار گرم و گردوغبار و بررسی عملکردهای تنفسی به منظور تثبیت اولیه گردوغبار روی سیستم تنفسی یکی از برنامه‌های پایش در بهداشت حرفه‌ای است. ابزار کلیدی در تعیین وضعیت تنفسی ارزیابی عملکردهای تنفسی است. هدف از این مطالعه بررسی میزان مواجهه کارگران و گردوغبار توتون و بررسی تغییرات حجم ها و ظرفیت‌های ریوی ناشی از استنشاق آن می‌باشد. به منظور ارزیابی میزان مواجهه کارگر و با گردوغبار قابل تنفس و قابل استشهاد توتون از دستورالعمل‌های ۵۰۰، ۶۰۰ NIOSH برای اندازه‌گیری در تعیین مقدار گردوغبار در منطقه تنفسی کارگران استفاده شد. در این روش پس از تدوین استراتژی نمونه‌برداری، نمونه‌ها از طریق پمپ نمونه بردار فردی این SKC جمع‌آوری و آنالیز شد. به منظور ارزیابی عملکرد تنفسی، اسپیرومتری برای گروه‌های کاری توسط دستگاه اسپیرومتر SpiroLab MID انجام گرفت. شاخص‌های مورد ارزیابی در عملکردهای تنفسی شامل FEV1/FVC و FEV1 ، FVC ، VC بود. برای کارگر و پرسش‌نامه تنفسی به منظور تأیید برخی علایم تنفسی در یک کارگران تکمیل گردید . نتایج اندازه‌گیری نشان داد که میزان گردوغبار قابل استنشاق و قابل تنفس در منطقه تنفسی کارگر را به ترتیب ( ۳۱/۶۶) ۲۷/۷ و ( ۲۲/۶) ۲۵/۷ میلی‌گرم بر مترمکعب بود. به ترتیب بخش ضایعات و پراید مری دارای بیشترین و کمترین مقدار گردوغبار بودن. میزان شیوع علائم تنفسی شامل صاف، عکس، خلط، تنگی نفس و سیگاری بودن تبه ترتیب ۲۶/۹، ۲۸/۷، ۸/۸، ۲۷/۲۷ و۴۱/۷ در صد بود. میانگین FEV1 ، FVC ، VC بر حسب لیتر به پرده ( ۰/۷) ۴ ، ( ۰/۷۲) ۴ و ( ۰/۶۱) ۳/۵ و در صد FEV1/FVC ( 7/8) 85/8 بود. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین گردوغبار قابل تنفس و مقادیر استاندارد وجود دارد ( ۰/۰۱۸=p ) و میزان مواجهه بیشتر از مفاهیم استاندارد است. نتایج آشکار کرد که هم‌بستگی بین تنگی نفسبا سرفه ( ۰/۰۰۱=p ، ۰/۳۲۴=r ) عطسه ( ۰/۰۱=p ، ۰/۲۴۶=r ) و خلط ( ۰/۰۰۰=p ، ۰/۳۸۳=r ) وجود دارد. همچنین در بین گروه‌ها تفاوت معنی داری در داشتن علائم سرفه ( ۰/۰۰۵=p ) عطسه ( ۰/۰۳۵=p ) و خلط ( ۰/۰۳= p ) مشاهده شد. میانگین FEV1 ، FVC ، VC و FEV1/FVC در بین گروه‌های جنسی متفاوت بود و P مقدار برای هر کدام به ترتیب ۰/۰۴ ، ۰/۰۴ ، ۰/۰۴ و ۰/۰۷ بود. میانگین FEV1 ، FVC ، VC و FEV1/FVC در بین گروه‌ها با ترجمه‌های مختلف متفاوت بوده و P مقدار برای هر کدام به ترتیب ۰/۰۰۱ ، ۰/۰۱، ۰/۰۰۴ و ۰/۰۸۱ بود.