سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
عباس خمسه – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،گروه مدیریت صنعتی
نیر بخشی فتسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت تکنولوژی

چکیده:
موفقیت سازمانها عمدتا ریشه در نوآوری دارد. مزیت رقابتی برخاسته از نوآوری بیش از پیش به نفع سازمانهایی تغییر می کند که می توانند از دانش و مهارتهای فناورانه و تجربه برای ایجاد نوآوری در محصولات خود اعم از کالا یا خدمت و نیز روشهای توسعه و عرضه آنها استفاده کنند. با توجه به اهمیت نوآوری در توسعه وعملکرد سازمانها، ارزیابی قابلیت های نوآورانه مهمترین پیش نیاز حرکت به سوی استقرار سیستمهای نوآورانه سازمانها می باشد . در این مقاله سعی داریم نسبت به ارزشیابی و مقایسه مؤلفه های مدیریت نوآوری درشرکتهای ایساکو و سایپا یدک اقدام نموده و در هر یک از مؤلفه های مدیریت نوآوری، وضعیت دو شرکت را مشخص و میزان شکاف موجود در هر یک را تعیین نموده وضمن مقایسه نتایج بدست آمده از ارزشیابی دو شرکت ، راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارائه نمائیم