سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم گودینی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدهادی دهقانی – دکترای بهداشت محیط، استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهرا
علی اعظم سلگی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

سموم ارگانوفسفره از پرمصرف ترین سموم در دنیا هستند. این سموم ممکن است به شیوه های گوناگونی وارد منابع آبی شوند.مصرف آب آشامیدنی دارای سموم بالاتر از حد استاندارد اثر بسیار نامطلوبی بر سلامتی انسان می گذارد.هدف از این مطالعه بررسی کارایی حذف حشره کش های فسفره(دیازینون و مالاتیون) بوسیله پرتوتابی فرابنفش می باشد. غلظت های ۰/۵ ، ۱ و ۲ میلی گرم بر لیتر از محلول مادر با غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر ساخته شد و سپس در مدت زمان های۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ و ۶۰ دقیقه به صورت منقطع پرتوتابی به عمل آمد. لامپ UV مورد استفاده از نوع فشار متوسط با شدت تابش ۱۵۰W/m2 می باشد.مقدار باقیمانده پس از پرتوتابی بوسیله دستگاه های HPLC,GC مورد آنالیز قرار گرفت. بیشترین کارایی حذف به میزان ۹۶/۷ درصد در بین غلظت ها و زمانهای مورد آزمایش، در غلظت ۰/۵ میلی گرم بر لیتر دیازینون در آب و با پرتوتابی به مدت زمان ۶۰ دقیقه به دست آمد. آزمون آنالیز واریانس یکطرفه اختلاف معنی داری بین ارزشیابی پتانسیل فن آوری پرتوتابی…. غلظت ها و زمان ها نشان داد. با افزایش زمان، کارایی حذف افزایش می یابد و افزایش غلظت سموم در نمونه ها کاهش کارایی را به دنبال داشته است. کارایی حذف همچنین با افزایش pH افزایش می یابد. این بررسی نشان داد که فنا وری پرتوتابی فرابنفش پتانسیل بالایی در حذف حشره کش های فسفره( مالاتیون و دیازینون) از آب دارد.