سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

راضیه شیخ الاسلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

این مقاله ابتدا با اشاره به کمبودهای روش ارزشیابی کمی ضرورت استفاده از ارزشیابی کیفی را مطرح نموده وبا ارائه مفروضه های ارزشیابی کیفی، ویژگیهای این نوع ارزشیابی از قبیل ارزیابی تکوینی ، باز خورد، خود ارزیابی ، وابسته به بافت ، ارزیابی برای یادگیری ، ارزیابی واقعی و عملکردی و گزارش توصیفی را به بحث گذارده است . در ادامه، مزیتهای ارزشیابی کیفی ، روشهای جمع آوری اطلاعات در این نوع ارزشیابی و چگونگی استفاده از ارزشیابی کیفی در دوره ابتدایی توضیح داده شده است . در پایان مقاله، به این نکته اذعان گردیده است که سودمندی ارزشیابی کیفی منوط به ایجاد بستر مناسب در دبستانها و به ویژه آموزش گسترده معلمان در زمینه چگونگی بکارگیری روشهای ارزشیابی کیفی می باشد .