مقاله ارزش تشخيصي آنتي اكسيدان هاي خون در تشخيص آپانديسيت حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي آنتي اكسيدان هاي خون در تشخيص آپانديسيت حاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپانديسيت حاد
مقاله آنتي اكسيدان
مقاله راديكال آزاد اكسيژن
مقاله منحني راك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ژند يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: زندباف تورج
جناب آقای / سرکار خانم: عشرتي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مسيبي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيروس علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه استفاده از بيوماركرهاي التهابي در تشخيص آپانديسيت در حال افزايش است، از طرف ديگر نقش راديكا ل هاي آزاد اكسيژن در وضعيت هاي التهابي گوناگون شناخته شده است. با توجه به گستردگي بالاي آپاندكتومي منفي (۲/۲۲-۳/۹ درصد)، هدف از اين مطالعه تعيين سطح تام آنتي اكسيدان هاي خون به عنوان بيوماركري جهت تشخيص زودرس آپانديسيت حاد مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي تحليلي آينده نگر، تعداد ۴۰۷ بيمار كه در طول يك سال با تشخيص آپانديسيت، تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. پس از سنجش ظرفيت تام آنتي اکسيداني، داده ها به وسيله منحني تحليلي راك و آزمون هاي پارامتريك مقايسه ميانگين آناليز شدند.
يافته ها: از كل بيماران تعدا ۲۹۸ بيمار داراي آپانديسيت بودند. ميزان ظرفيت تام آنتي اکسيداني در گروه زنان بالغ برابر با ۷۵/۱۶۴±۹۰/۶۶۳ و در گروه مردان بالغ برابر ۳۷/۱۶۷±۵۸/۷۵۲ ميکرومولار بر ليتر بود كه اختلاف معني داري با يكديگر داشتند (P<0.0001) همچنين ميانگين ظرفيت تام آنتي اکسيداني در زيرگروه آپانديسيت پرفوره در بين كودكان به طور معني داري بالاتر از انواع گانکرن و چرکي بود.
نتيجه گيري: ميزان ظرفيت تام آنتي اکسيداني مي تواند به عنوان فاكتور پيش گويي كننده براي موارد پرفوره در اطفال استفاده شود ولي نمي توان آن را به عنوان بيوماركري جهت تشخيص آپانديسيت به کار گرفت. با توجه به اختلاف ميزان ظرفيت تام آنتي اکسيداني در مردان و زنان توصيه به انجام مطالعاتي مي گردد که در آن ميزان فاکتورهاي التهابي با در نظر گرفتن فازهاي سيکل ماهيانه در زنان سنجيده شود.