مقاله ارزش تشخيصي تست آنتي ژن مدفوعي پلي کلونال جهت بررسي هليکوباکترپيلوري درکودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۵۸ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي تست آنتي ژن مدفوعي پلي کلونال جهت بررسي هليکوباکترپيلوري درکودکان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله تست آنتي ژن مدفوعي
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كياني فر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاكشور علي
جناب آقای / سرکار خانم: هيرادفر سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: زابلي نژاد نونا
جناب آقای / سرکار خانم: خداشناس عزت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت باهليکوباکترپيلوري (HP) مي تواند تظاهرات گوناگوني داشته باشد، يکي از تظاهرات معمول اين نوع عفونت درکودکان درد قسمت فوقاني شکم است. غيراختصاصي بودن تظاهرات باليني ازيک سو وهمچنين عوارضي همچون گاستريت پايدار، زخم معده، کارسينوم معده و لنفوم بافت لنفوئيد مخاطي (MALT LYMPHOMA)، واز سوي ديگر نياز به بررسي ريشه کني هليکوباکترپيلوري پس ازدرمان مناسب مسايلي است كه نياز به تشخيص زود هنگام با يک روش ترجیحا غيرتهاجمي وکم هزينه را پس ازدرمان ايجاب مي کند. هدف ازاين مطالعه ارزيابي آنتي ژن مدفوعي هليکوباکترپيلوري درتشخيص اين نوع عفونت است.
روش کار
در اين مطالعه توصيفي مقطعي ۱۱۰ بيمار با سن ۱-۱۸ سال با ناراحتي يا درد قست فوقاني شکم در بيمارستان دکترشيخ مشهد از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷ تحت آندوسکوپي فوقاني همراه با بيوپسي معده وارزيابي نمونه مدفوع با کيتهاي محتواي آنتي بادي پلي کلونال ضد هليکوباکترپيلوري قرار گرفتند. نتايج ارزيابي مدفوعي با نتايج حاصل تست اوره آز سريع (RUT) و بررسي بافت شناسي نمونه بافتي معده مقايسه شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج
۱۱۰ بيمار (۵۷ مذکر و ۵۳مونث) تحت ارزيابي قرارگرفتند. ۳۲ بيمار بر اساس تست آوره آز سريع و هيستولوژي از نظر هليکوباکترپيلوري مثبت و ۷۸ بيمار منفي بودند. دربررسي آنتي ژن مدفوعي ۳۹نفرمثبت شدند.
نتيجه گيري
تست آنتي ژن مدفوعي داراي حساسيت و ارزش پيشگويي كننده منفي مناسبي مي باشد.