مقاله ارزش تشخيصي تست نواري هموگلوبين و تست سولفات مس در اندازه گيري هموگلوبين نسبت به روش مرجع در اهداكنندگان خون مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي تست نواري هموگلوبين و تست سولفات مس در اندازه گيري هموگلوبين نسبت به روش مرجع در اهداكنندگان خون مشهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبين
مقاله غربالگري
مقاله اهداكنندگان خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ‌ زاده پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: حسني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سنجش هموگلوبين به روش نواري به عنوان يك وسيله تشخيصي ساده، قابل اعتماد و كم هزينه براي غربالگري اهداكنندگان خون از نظر كم خوني، قبل از اهدا استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي ارزش تشخيصي روش سنجش نواري هموگلوبين و سولفات مس در مقايسه با روش مرجع (سيان مت هموگلوبين) بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، ۵۰۶ نفر از اهداكنندگان خون به روش سرشماري انتخاب و ميزان هموگلوبين خون مويرگي نوك انگشت آن ها به روش سولفات مس و به روش سنجش نواري هموگلوبين سنجيده شد. سپس از تمام اهداكنندگان نمونه خون وريدي گرفته شد تا به روش سيان مت هموگلوبين بررسي شوند. معيار پذيرش هموگلوبين به روش نواري (بر اساس روش اجرايي استاندارد سازمان انتقال خون۱۴g/dL  يا بيشتر)، معادل  12.5g/dLيا بيشتر در سيان مت هموگلوبين قرار گرفت. جهت تحليل داده ها از نرم افزارSPSS 13  و آزمون كاي دو استفاده گرديد.
يافته ها: در نتايج به دست آمده حساسيت و اختصاصيت سنجش نواري هموگلوبين به ترتيب ۱۰% و ۹۵٫۶% و ارزش اخباري مثبت آن ۲۳٫۳% و در روش سولفات مس، حساسيت و اختصاصيت آن به ترتيب ۱۰۰% و ۹۵% و ارزش اخباري مثبت آن ۲۱٫۸% گزارش شد. بين دو روش سنجش نواري هموگلوبين و سولفات مس با روش مرجع تفاوت معني داري وجود داشت (p<0.005).
نتيجه گيري: روش سنجش نواري هموگلوبين در مقايسه با روش سولفات مس داراي حساسيت و اختصاصيت بسيار بالايي است كه مي تواند به عنوان روشي ساده، قابل اعتماد و كم هزينه جهت غربالگري اهداكنندگان از نظر كم خوني قبل از اهداي خون مورد استفاده قرار گيرد.