مقاله ارزش تشخيصي تصويربرداري رزونانس مغناطيسي با سكانسهاي پروتون دنسيتي همراه با سركوب چربي و T2 گراديان اكو در ضايعات منيسكال و رباط هاي صليبي زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي تصويربرداري رزونانس مغناطيسي با سكانسهاي پروتون دنسيتي همراه با سركوب چربي و T2 گراديان اكو در ضايعات منيسكال و رباط هاي صليبي زانو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MRI
مقاله زانو
مقاله سكانس T2GRE
مقاله سكانس FSE PD
مقاله ارزش تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبيري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: صائب مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف MRI :زانو به علت غير تهاجمي بودن و دقت بالا امروزه بسيار مورد توجه است. گزارشات معدودي در مورد دقت سكانسهاي  PD در تعيين آسيب هاي منيسكال و رباط هاي صليبي منتشر شده است. اين مطالعه با هدف مقايسه ارزش تشخيصي سکانس های PD. Fat Suppression وecho   T2 Gradientدر ضايعات منيسكال و رباط هاي صليبي انجام شد.
روش بررسي: نوع مطالعه توصيفي – تحليلي بود. حجم نمونه ۱۰۰ مورد برآورد شد. در اين مطالعه ارزش تشخيصيMRI  با سكانس  PDFSو روش معمول ز GRE سنجيده و با هم ديگر مقايسه شد. سپس با توجه به استاندارد طلايي آرتروسكوپي؛ حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت، ارزش اخباري منفي و Accuracy سكانس هاي مختلف MRI محاسبه شد.
يافته ها: در اين مطالعه ۱۰۰ بيمار شامل ۷۹ مرد (%۷۹) و ۲۱ زن (%۲۱) با ميانگين سني ۹٫۰۴ ±۲۷٫۸۰  سال مورد بررسي قرار گرفتند. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت، ارزش اخباري منفي وAccuracy  سكانس PDFS در تشخيص پارگي منيسك مديال به ترتيب %۹۶٫۰۵، %۹۵٫۸۳، %۹۸٫۶۴، %۸۸٫۴۶ و %۹۶ و در منيسك لترال به ترتيب %۹۰، %۱۰۰، %۱۰۰، %۱۰۰ و %۹۷ و در ACL در تمام پارامترها %۱۰۰ بود.
نتيجه گيري: سكانس پروتون دنسيتي با سركوب چربي در ارزيابي آسيب هاي زانو، مي تواند به عنوان يك بخش قابل اعتماد در پروتوكل تصوير برداري زانو مورد استفاده قرار گيرد و به عنوان جايگزين مناسبي براي سكانس هاي غير سركوب كننده چربي در اين بيماران مطرح گردد.