مقاله ارزش تشخيصي سنجش بيلي روبين از طريق پوست در اندازه گيري بيلي روبين توتال نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي سنجش بيلي روبين از طريق پوست در اندازه گيري بيلي روبين توتال نوزادان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيلي روبين توتال سرم
مقاله نوزاد
مقاله زردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ قراملكي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: يرقان نوزادي يکي از شايعترين مشکلات در طي دوره نوزادي است. اين مطالعه با هدف تعين ارتباط بيلي روبين توتال اندازه گيري شده از طريق پوست با(Bilichek)  با مقادير سرمي آن با دو روش ديازو و اسپکتروفوتومتريک طراحي و اجرا شده است.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي توصيفي، تحليلي که بر روي گروهي از نوزادان ترم و نزديک به ترم مبتلا به زردي از آبان ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۶ انجام گرفت، بيلي روبين توتال اين نوزادان با سه روش ديازو، اسپکتروفتومتري و بيلي چک تعيين گرديد. نتايج جمع آوري شده بوسيله روشهاي آماري مجذور کا و ضريب پيرسون مورد بررسي و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: از ۸۵ نوزاد مورد مطالعه ۴۷ نفر مذکر و ۳۸ نفر مونث بودند. ميانگين سطح بيلي روبين توتال در سه روش ديازو، اسپکتروفتومتري و بيلي چک به ترتيب
(۱۶٫۷۴±۴٫۳۹)، (۱۶٫۱۶±۴٫۵۷) و (۱۴٫۷۳±۳٫۴۸) بود. رابطه خطي معني دار مستقيمي بين بيلي روبين توتال چک شده با سه روش بيلي چک، ديازو و اسپکتروفوتومتري وجود داشت (P<0.001). حساسيت روش بيلي چک در مقايسه با روش ديازو (بعنوان استاندارد طلايي) ۹۴٫۸۲ درصد، ويژگي آن ۴۴٫۵ درصد، ارزش اخباري مثبت و منفي آن به ترتيب ۷۸٫۵۷ درصد و ۸۰ درصد بود.
نتيجه گيري: روش اندازه گيري بيلي روبين از وراي پوست با بيلي چک يک روش ساده و با دقت بالا در تعيين سطح بيلي روبين توتال نوزادان مي باشد.