مقاله ارزش تشخيصي لاکتات دهيدروژناز و کراتينين مايع مهبلي در تشخيص پارگي زودرس پرده هاي جنيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي لاکتات دهيدروژناز و کراتينين مايع مهبلي در تشخيص پارگي زودرس پرده هاي جنيني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرده هاي جنيني
مقاله پارگي زودرس پرده ها
مقاله لاکتات دهيدروژناز
مقاله کراتينين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد فريده
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي راد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خاني صغري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پيشگويي زود هنگام عفونت و تشخيص به موقع پارگي زودرس کيسه آب، نقشي اساسي در درمان عوارض اين بيماري دارد. در مواقعي که پارگي جزئي و آبريزش خفيف است، تشخيص مشکل و حتي غير ممکن مي باشد. بنابراين در اين مطالعه ارزش تشخيصي لاکتات دهيدروژناز و کراتينين مايع مهبلي در تشخيص پارگي زودرس کيسه آمنيون بررسي گرديد.
مواد و روش ها: در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مراقبيت هاي پيش از بارداري بيمارستان آموزشي کوثر قزوين، اسپکولوم گذاشته شد و آبريزش واضح بررسي گرديد، همچنين نمونهاي از ترشحات دهانه رحم روي لام جهت آزمايش فرن کشيده شد و سپس از مايع (ترشحات واژن) موجود در فورنيکس خلفي واژن، آسپيره شده و جهت تعيين کراتينين و لاکتات دهيدروژناز به آزمايشگاه فرستاده شد.
يافته ها: در مجموع ۲۲۳ زن باردار وارد مطالعه گرديدند که ميانگين سني ۵٫۵±۲۵٫۴ سال داشتند. ميانگين سن حاملگي۳٫۲±۳۷٫۶ هفته بود. آبريزش واضح در ۳۲٫۳ درصد از مادران يافت شد، در حالي که تست فرن در ۲۵٫۱ درصد موارد مثبت گرديد. با رسم منحني ROC براي تست لاکتات دهيدروژناز واژينال با احتساب روش تاييد آبريزش واضح توسط پزشک بعنوان تست استاندارد طلايي و نقطه برش ۱۸۰ واحد بر ليتر براي کاکتات دهيدروژناز واژينال جهت تشخيص PROM مثبت، حساسيت ۸۵ درصد، ويژگي ۸۰ درصد، ارزش اخباري مثبت ۶۶٫۳ درصد، ارزش اخباري منفي ۶/۹۱ درصد و صحت (Accuracy) 81 درصد جهت اين تست بدست آمد. شاخص هاي فوق در مورد تست کراتينين با نقطه برش ۹۰ ميلي گرم بر دسي ليتر جهت کراتينين واژينال، به ترتيب برابر ۷۲ درصد، ۳۵ درصد، ۳۴٫۷ درصد، ۷۲٫۶ درصد و ۴۷ درصد بود.
استنتاج: تست کاکتات دهيدروژناز مايع واژينال با نقطه برش ۱۸۰ واحد بر ليتر و در نظرگرفتن تست تاييد آبريزش واضح توسط پزشک بعنوان تست استاندارد طلايي براي تشخيص پارگي زودرس کيسه آب از ارزش تشخيصي مطلوبي برخوردار است.