مقاله ارزش تشخيصي معيارهاي آلوارادو در تشخيص آپانديسيت حاد بر حسب سن و جنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي معيارهاي آلوارادو در تشخيص آپانديسيت حاد بر حسب سن و جنس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپانديسيت حاد
مقاله منحني راك
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زندباف تورج
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ژند يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عشرتي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: سيروس علي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تشخيص آپانديسيت يکي از چالش هاي تشخيصي مهم جراحان در اورژانس مي باشد. معيارهاي آلوارادو، جهت تشخيص آپانديسيت حاد توصيه شده اند ولي در تعيين آنها محدوديت هايي مانند سن و جنس و ويژگي هاي نژادي اعمال نشده است. هدف ما از اين مطالعه بررسي ميزان اثربخشي معيارهاي آلوارادو در تشخيص آپانديسيت حاد بر حسب سن و جنس مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، تعداد ۴۰۷ بيمار که در طول يک سال با تشخيص آپانديسيت، تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات بيماران توسط مجريان طرح ثبت گرديد. حساسيت و ويژگي به وسيله تعيين بهترين نقطه برش در نمودار تحليلي راک با استفاده از نرم افزار Med Calc 10.2.0.0 تعيين گرديد.
يافته ها: بهترين نقطه برش براي معيارهاي آلوارادو در گروه زنان پايينتر از گروه مردان بود (۶ در مقابل ۷). درصد آپاندکتومي منفي در گروه با معيارهاي آلوارادو ۹ و ۱۰ برابر با ۱۱٫۸ درصد بود در حالي که در دو گروه داراي معيارهاي ۷ و ۸ و معيارهاي ۵ و ۶ اين درصد به ترتيب برابر با ۲۹٫۹ درصد و ۵۲٫۸ درصد بود.
نتيجه گيري: ارزش تشخيصي معيارهاي آلوارادو در نمرات ۸ و پايينتر از آن کمتر از قضاوت باليني مبتني بر تندرنس شکمي به تنهايي مي باشد. همچنين نقطه برش مناسب براي تشخيص آپانديسيت در زنان بايد پايين تر در نظر گرفته شود. از سوي ديگر، نقطه برش مناسب براي تشخيص آپانديسيت در گروه اطفال و بالغين جوان بالاتر از گروه بالغين است.