مقاله ارزش تشخيصي IgG Elisa در بيماران مشكوك به بروسلوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي IgG Elisa در بيماران مشكوك به بروسلوز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلوز
مقاله آگلوتيناسيون استاندارد لوله اي
مقاله IgG Elisa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: نقيلي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: بيات ماكو ژينوس
جناب آقای / سرکار خانم: ورشوچي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بروسلوز هنوز هم يك مشكل عمده بهداشتي و آندميك در بسياري از مناطق دنيا شامل خاورميانه، آمريكاي لاتين، حاشيه مديترانه اي و از جمله كشور ما مي باشد. مطالعات متعدد در آزمايشگاههاي مختلف براي به دست آوردن روشهاي بهتر تشخيصي انجام پذيرفته است. Elisa براي آنتي بادي هاي اختصاصي ضدبروسلا در تشخيص بروسلوز، موثر ارزيابي شده است و هدف اصلي ما بررسي نقش تست IgG Elisa در تشخيص بيماران مشكوك به بروسلوز مي باشد.
روش كار: در اين بررسي تست IgG Elisa همراه با تست آگلوتيناسيون استاندارد لوله اي در بيماران مشكوك به بروسلوز مطالعه گرديد. بيماران مراجعه كننده به درمانگاه با تشخيص احتمالي بروسلوز و بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان سينا و امام خميني تبريز كه يكي از تشخيصهاي احتمالي آنها بروسلوز بود به صورت ساده و بدون در نظرگرفتن محدوده سني خاص انتخاب شده و تست هاي رايت، كومبس رايت و IgG Elisa بعمل آمد. در مواردي كه بيمار علايم كاملا مشكوك و در عين حال نتيجه تست آگلوتيناسيون استاندارد لوله اي پايين تر از ۱٫۱۶۰ داشت، دوهفته بعد تست ها جهت بررسي افزايش احتمالي تيتر تكرار شدند. براي آناليز نتايج بيشترين تيتراگلوتيناسيون (رايت يا كومبس رايت) و بيشترين تيتر IgG Elisa در هر بيمار مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: از ۸۰ بيمار بررسي شده تنها ۲۶ بيمار سرولوژي مثبت داشتند كه ۸ مورد تيتر با ارزش آنتي بادي هم از نظر IgG Elisa و هم آگلوتيناسيون را نشان دادند. كشتهاي خون در هيچكدام از بيماران مثبت نشد.
از ۱۸ نمونه باقيمانده در ۱۵ نفر عليرغم آگلوتيناسيون پايينتر و غيربارز، مقادير متفاوتي از تيترهاي بالاي IgG Elisa بدست آمد. در سه نمونه باقيمانده نيز تيترهاي معني دار آگلوتيناسيون (بيش از ۱٫۱۶۰) وجود داشت در حاليكه IgG Elisa منفي گزارش شد. در اين مطالعه حساسيت تست %۷۲ Elisa و ويژگي تست %۷۸ Elisa بدست آمد.
نتيجه گيري: تست IgG Elisa به تنهايي در تشخيص بيماران مشكوك به بروسلوز از ارزش كمتري برخوردار است. به منظور تكميل ارزيابي بيماران مشكوك به بروسلوز به روش Elisa، حداقل انجام همزمان IgG Elisa و IgM Elisa توصيه مي شود. IgG Elisa به تنهايي، در ارزيابي جواب به درمان و تصميم گيري در مورد عود يا ازمان بيماري شايد مفيد باشد.