مقاله ارزش سه شاخص SNAP, CRIB و SNAP-PE در تعيين شدت بيماري و پيشگويي مرگ نوزادان بستري شده در NICU که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ارزش سه شاخص SNAP, CRIB و SNAP-PE در تعيين شدت بيماري و پيشگويي مرگ نوزادان بستري شده در NICU
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد
مقاله بخش مراقبت ويژه نوزادان
مقاله مرگ و مير نوزاد
مقاله شدت ايندكس بيماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري ساروي وجيهه
جناب آقای / سرکار خانم: خاني صغري
جناب آقای / سرکار خانم: كوثريان مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: زائري آقمشهدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه استفاده از روشهايي براي شناخت نوزادان بد حال در ابتداي بستري در بخش هاي ويژه نوزادان و تطبيق ميزان مرگ بيماران با شدت بيماري اوليه در حال افزايش است. بيشتر مطالعات بر روي نوزادان نارس و متولد شده در همان مركز صورت گرفته است. هدف از اين مطالعه ارزيابي قدرت SNAP-PE, SNAP, CRIB در تعيين شدت بيماري و پيشبيني مرگ نوزادان ارجاع شده از ساير مراكز به بخش ويژه نوزادان بيمارستان بوعلي سينا ساري و مقايسه آنها صرف نظر از سن هنگام تولد بود.
مواد و روش ها: در يك مطالعه مقطعي كليه بيماران بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان از بهمن ماه ۱۳۸۴ تا فروردين ۱۳۸۶ با هر سن و وزن هنگام تولد و نيز به طور جداگانه در نوزادان با وزن هنگام تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم در مقايسه با نوزادان با وزن ۱۵۰۰ گرم يا بيشتر در طي ۲۴ ساعت اول بستري از نظر شدت بيماري توسط پرسشنامه هاي SNAP-PE, SNAP, CRIB مورد بررسي قرارگرفتند. بيماراني كه به علت مرگ و يا ترخيص زودرس (كمتر از ۲۴ ساعت) در بخش نماندند و يا آنومالي هاي مادرزادي كشنده داشتند از مطالعه كنار گذاشته شدند. ميانه نمرات به دست آمده در بيماران فوت شده و مرخص شده با آزمون Mann-Whitney و نيز قدرت تشخيص و تمايز اين سه ابزار با استفاده از منحني ROC با هم مقايسه شد. نقطه برش (cut off) هر يك از شاخص ها محاسبه شد و حساسيت، اختصاصيت و ارزش اخباري مثبت و منفي به دست آمد.
يافته ها: از ۲۰۰ نوزاد مورد مطالعه ۶۰ بيمار (۳۰ درصد) فوت شدند. ميانه SNAP-PE, SNAP, CRIB در بيماران فوت شده بالاتر بود. نقطه برش مناسب بر اساس منحني ROC براي CRIB عدد ۶ و براي SNAP عدد ۱۰ و براي  SNAP-PE عدد ۱۲ بود. سطح زير منحني براي CRIB، ۰٫۹۱۸ و براي SNAP، ۰٫۸۸۶ و براي SNAP-PE، ۰٫۸۹ كه هر سه از نظر آماري معني دار بود (p<0.001). حساسيت و ويژگي SNAP-PE, SNAP, CRIB براي پيشگويي مرگ نوزاد در نوزادان با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم، کمتر از نوزادان با وزن ۱۵۰۰ گرم و بيشتر بوده است.
استنتاج: SNAP-PE, SNAP, CRIB روشهاي خوبي براي پيشگويي مرگ و تعيين شدت بيماري در نوزادان مي باشند و بنابراين استفاده از آنها حتي براي بيماران ارجاع شده به بخشهاي ويژه نوزادان نيز پيشنهاد مي شود.