مقاله ارزش سيستم امتيازبندي باليني در تشخيص گلودرد استرپتوکوکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارزش سيستم امتيازبندي باليني در تشخيص گلودرد استرپتوکوکي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت حلق
مقاله کودکان
مقاله گلودرد استرپتوکوکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: بريري طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: گلودرد ناشي از استرپتوکوک بتا هموليتيک گروهA  شايعترين علت گلودرد حاد باکتريال در کودکان مي باشد. با توجه به شيوع فراوان بيماري و از آنجاييکه در تشخيص باليني بيماري غالبا افراط صورت مي گيرد و انجام تست هاي آزمايشگاهي نيز در همه جا امکان پذير نمي باشد مطالعه حاضر تشخيص فارنژيت استرپتوکوکي بر اساس امتيازبندي باليني و مقايسه آن با کشت حلق را مورد بررسي قرار مي دهد تا راهکار مناسب باليني جهت تشخيص و درمان سريعتر بيماري ارايه دهد.
روش کار: اين مطالعه تحليلي مقطعي در مدت يکسال بر روي بيماران با محدوده سني ۱۶-۳ سال که با شکايت گلودرد به درمانگاه اطفال مراجعه کرده بودند انجام شد. از تمام بيماران شرح حال گرفته شد، معاينه فيزيکي بعمل آمد و بر اساس يافته هاي باليني امتيازبندي شدند. بيماراني که بيماريهايي زمينه اي داشته و يا آنهايي که آنتي بيوتيک و يا هر دارويي که باعث پوشيده شدن علائم مي شد مصرف مي کردند از مطالعه حذف شدند. اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمون هاي آماري مربوطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در پايان امتيازات هر بيمار جداگانه محاسبه و با کشت حلق مقايسه شد. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي براي هر يافته باليني نيز مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: در مجموع ۳۵۰ بيمار با شکايت گلو درد مراجعه کردند. از کل ۳۵۰ بيمار مورد مطالعه ۳۱۵ نفر تب داشتند که در ۵۱٫۱% کشت حلق مثبت با حساسيت ۵۱٫۱% و ويژگي ۷۷% بود(P<0.01) . 127 نفر پتشي حلق داشتند که در ۶۷% کشت حلق مثبت با حساسيت ۶۶٫۹% و ويژگي ۷۳٫۵% بود(P<0.002) . تعداد ۱۰۵ نفر اگزودا در حلق داشتند که در ۶۵٫۷% کشت مثبت حلق با حساسيت ۶۵٫۷% و ويژگي ۵۸٫۳% بود(P<0.001) . تعداد ۲۹۳ نفر آدنوپاتي قدامي گردن داشتند که در ۵۳٫۲۴% کشت حلق مثبت با حساسيت ۵۳٫۲% و ويژگي ۷۳٫۸% بود(P<0.002) . تعداد ۱۸۲ نفر عدم وجود URI داشتند که در ۶۵٫۹% کشت مثبت حلق با حساسيت ۶۵٫۹% و ويژگي ۷۰٫۴% بود(P<0.008) . تعداد ۱۳۰ نفر گلودرد داشتند که در ۶۶٫۳% کشت مثبت حلق با حساسيت ۶۲٫۳% و ويژگي ۵۹% بود(P<0.001) . تعداد ۳۱۰ نفر اريتم حلق داشتند که ۵۱٫۶% کشت مثبت حلق با حساسيت ۵۷٫۵% و ويژگي ۲۲٫۷% داشتند(P<0.02) . 99 نفر علائم گوارشي داشتند که در ۶۶٫۱۴% کشت مثبت حلق با حساسيت ۶۴٫۶% ويژگي ۵۸٫۸% بود(P<0.005) . تعداد ۱۱۶ نفر سر درد داشتند که در ۷۵٫۸۶% کشت مثبت حلق با حساسيت ۷۵٫۹% و ويژگي ۶۴٫۹% داشتند.(P<0.001)  از ۳۵۰ بيمار مراجعه کننده ۱۵۵ نفر امتياز ۷ و بيشتر داشتند که از اين تعداد در ۸۳٫۲۵% کشت حلق مثبت بود و ۱۱۱ نفر امتياز ۵ و ۶ داشتند که از اين تعداد در ۲۸ درصد کشت حلق مثبت بود و ۸۴ نفر امتياز ۴ و کمتر داشتند که فقط در ۷ درصد کشت حلق مثبت بود.
نتيجه نهايي: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که هر چه عدد امتياز باليني بيشتر باشد شانس مثبت شدن کشت حلق نيز بيشتر مي شود و توصيه مي گردد از اين سيستم امتياز بندي باليني در تشخيص فارنژيت استرپتوکوکي به ويژه در مناطفي که انجام کشت حلق و روشهاي تشخيصي سريع آنتي ژنيک به راحتي امکانپذير نيست، استفاده شود تا بيماري را دقيقتر تشخيص داده و از تجويز بي رويه آنتي بيوتک نيز اجتناب گردد.