سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن فضائلی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجتبی زاهدی فر – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

تفاله گلاب گیری از یک کارگاه سنتی در شهرستان کاشان تهیه و در هوای آزاد خشک گردید، سپس با نسبت های صفر ۲۵،۵۰،۷۵ و ۱۰۰درصد همراه با یونجه، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار، در تغذیه گوسفند نر بالغ مورد آزمایش قرار گرفت که طی آن میزان مصرف اختیاری و قابلیت هضم تعیین شد . میزان ماده خشک مصرفی خوراک های مزبور به ترتیب ۶۱،۵۶،۵۱/۴،۵۳/۴ و ۳۱ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی تعیین شد که تفاوت بین آنها معنی دار (۰/۰۵>P) که تفاله خشک گلاب به تنهایی و بدون یونجه مورد استفاده قرار گرفت . قابلیت هضم ماده خ شک به ترتیب ۵۹/۵ ،۵۸/۵ ، ۵۵/۸ ، ۵۶ و ۵۲/۳ درصد بود که تنها در مورد تفاله خشک گلاب بدون یونجه کاهشمعنی داری داشت (۰/۰۵>P) میانگین قابلیت هضم پروتئین خام در تمام خوراک های حاوی تفاله گلاب نسبت به یونجه خشک روند کاهشی معنی داری(۰/۰۵>P) داشت، در حالیکه قابلیت هضم انرژی فقط در تفاله گلاب بدون یونجه کاهش نشان داد (۰/۰۵>P) انرژی قابل متابولیسم نیز بین ۲ تا ۲/۰۸ مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک برآورد گردید که بین تیمارها تفاوت معنی داری وجود نداشت . قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک نیز به ترتیب ۵۶،۵۵/۸،۵۳/۴،۵۴/۶ و ۵۱/۸ درصد بود که به جز در مورد جیره ۱۰۰ درصد تفاله گلاب، در سایر موارد تفاوت معنی داری بین خوراک های آزمایشی مشاهده نشد اما ارزش غذایی نسبی درجیره ها، زمانی که تفاله گلاب به ۵۰ درصد رسید روند کاهشی(۰/۰۵>P) نشان داد.