مقاله ارزش هاي پدرسالاري و خشونت عليه زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۵۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ارزش هاي پدرسالاري و خشونت عليه زنان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت عليه زنان
مقاله خشونت خانگي
مقاله گفتمان پدرسالاري
مقاله گفتمان مدرنيته
مقاله جنسيت
مقاله مقاومت زنانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: شيري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشونت عليه زنان، محصول ارزش هاي پدرسالاري و توزيع نابرابرانه جنسيتي قدرت در خانواده است و زماني اعمال مي شود که مردان تهديدي عليه اقتدار مردانه خود و ارزش هاي پدرسالاري احساس کنند. نوشتار حاضر، با هدف آزمون اين فرضيه، و از طريق مصاحبه عميق با ۳۰ نفر از زنان مراجعه کننده به «مرکز مشاوره» شهرستان آمل، که مورد خشونت همسرشان قرار گرفته اند، انجام شده است. نتايج نشان مي دهد بيش تر زنان، در هنگام به چالش کشيدن رابطه ریيس و مرئوسي در خانواده مورد خشونت همسران شان قرار گرفته اند، يعني مردان، مقاومت زنان در برابر نگرش ابزاري به خود، و نپذيرفتن محروميت از تحصيل و اشتغال را تهديدي براي اقتدار مردانه خود تفسير کرده و به خشونت متوسل شده اند. نتايج هم چنين نشان مي دهد که مدرنيته با تجهيز شناختي اين زنان به ارزش ها و منابعي مهم چون تحصيلات و اشتغال، که آگاهي زنان را به نابرابري جنسيتي در خانواده افزايش داده و علاقه آن ها را در بازتعريف هويت خود در جامعه مدرن به شيوه يي متفاوت از هويت هاي تعيين شده سنتي گسترش داده، باعث پرورش پتانسيل هاي مقاومت شده است.