سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طناز اسداللهی – کارشناس ارشد طراحی سازمان پارکها و فضای سبز کرج
کسری طالبی – کارشناس ارشد طراحی محیط مهندسین مشاور رهشهر

چکیده:

مناظر شهری اکثر شهرهای ایران دارای معضلات و کاستی های عدیده ای می باشد.سالانه تلاس های زیادی صرف بهبود کیفیت این مناظر صورت می گیرد. در ظاهر تمامی این فعالیتها برای افزودن کیفیت محیط زیستی شهرها انجام می گیرد. ولی اکثر این اقدامات به نتایج قابل انتظار خود دست نمی یابند.شاید علت عدم این توفیق یکسویه نگری به قسمت های مختلف بوم سازگاری شهری و عدم ارتباط بین راهکارهای اکولوژیکی زیبایی شناسی و کارکردی طرحها باشد.یک بوم سازگان شهری از قسمتهای مختلف فیزیکی بیولوژیکی و فرهنگی تشکیل شده است.بنا به یافته های علم اکولوژی منظر این موضوع محرز است که برای حفظ و ارتقای یک بوم سازگان باید فرآیندهای موجود بین اجزای آن راحفظ کرد و ارتقا بخشید.در بوم سازگان مورد نظر (شهر) دخالتهای فراوان انسان دیده می شود و برای افزایش کیفیت زیست جدا از عوامل اکولوژیکی عوامل زیبایی شناسی نیز مورد بحث می باشد.نگرشهای افراطی و یکسویه به اکولوژی یا زیبایی شناسی شهر را فاقد تعادل لازم کرده و غالبا یکی از این دو دیگری را قربانی نموده است