مقاله ارزش پيشگويي كننده تست قند خون ناشتا و تست تحمل گلوكز ۵۰ گرمي براي تاييد و يا رد ديابت حاملگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ارزش پيشگويي كننده تست قند خون ناشتا و تست تحمل گلوكز ۵۰ گرمي براي تاييد و يا رد ديابت حاملگي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت بارداري
مقاله غربالگري
مقاله تست تحمل گلوكز ۱ ساعته
مقاله تست تحمل گلوكز ۳ ساعته
مقاله قند خون ناشتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پور فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي زاده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بگلر ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: صحاف فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: براي غربالگري ديابت بارداري، روش هاي متفاوتي پيشنهاد شده است. براي تاييد ديابت حاملگي، آزمون گلوکز ۱۰۰ گرمي مرسوم تر است اما گاهي با رخداد قند خون بالا در آزمون تحمل گلوکز ۵۰ گرمي مي توان ديابت حاملگي را تشخيص داد و نيازي به تست تحمل گلوکز ۱۰۰ گرمي نيست. هدف از اين مطالعه، تعيين کارايي آزمون قند خون ناشتا و آزمون تحمل گلوکز ۵۰ گرمي در تاييد و يا رد ديابت حاملگي بود.
روش ها: در اين مطالعه ۳۵۰ زن حامله در هفته ۲۸-۲۴ حاملگي تحت بررسي قند خون ناشتا و تحمل گلوکز ۵۰ گرمي قرار گرفتند. بيماراني که در آزمون تحمل گلوکز قند خون مساوي يا بالاتر از  130 mg/dLداشتند، تحت آزمون تحمل گلوکز ۱۰۰ گرمي قرار گرفتند. اطلاعات با نرم افزار SPSS ويرايش ۱۴ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ۳۵۰ زن حامله، ۴۵ نفر از مطالعه خارج شدند. ۱۰۹ نفر (۳۵٫۷%) در آزمون تحمل گلوکز ۵۰ گرمي قند خون مساوي يا بالاتر از  130 mg/dLداشتند. در اين مطالعه ۲۸ نفر (۹٫۲%) ديابت حاملگي و ۳۳ نفر (۱۰٫۸%) اختلال تحمل گلوکز در حاملگي داشتند. در اين بررسي، قند خون بالاتر از ۲۰۰ mg/dL، برابر با ديابت حاملگي بود.
نتيجه گيري: در زماني كه قند خون ناشتا بالا باشد، بايد بررسي تحمل گلوكز ۵۰ گرمي انجام شود. با قند خون بالاتر از ۲۰۰ mg/dL در آزمون تحمل گلوکز ۵۰ گرمي، ديابت حاملگي مسجل است و نيازي به انجام بررسي گلوکز ۱۰۰ گرمي نيست.