مقاله ارزش پيش گويي کنندگي ميزان هماتوکريت در تشخيص زودرس پره اکلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزش پيش گويي کنندگي ميزان هماتوکريت در تشخيص زودرس پره اکلامپسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسي
مقاله تست هاي غربالگري
مقاله ميزان هماتوکريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پور افسر
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: گلبني فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از مهم ترين عوارض بارداري پره اکلامپسي است که يکي از سه علت مرگ و مير مادران محسوب مي شود. شناسايي يک آزمايش غربالگري مناسب براي تشخيص زودرس پره اکلامپسي ضروري است. هدف از اين مطالعه تعيين ارزش پيش گويي كنندگي ميزان هماتوكريت در تشخيص زودرس پره اكلامپسي مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع بررسي آزمايش هاست. نمونه مورد مطالعه ۶۶۰ زن باردار ۲۸-۲۴ هفته مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان مريم (وابسته به تامين اجتماعي) است. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه، برگه ثبت داده هاي بيوفيزيکي و آزمايش هماتوکريت سرم ۲۸-۲۴ هفته بود. پيگيري نمونه ها تا زمان زايمان جهت مشاهده بروز يا عدم بروز پره اکلامپسي انجام گرفت. از نرم افزار آماري SPSS جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: هماتوکريت سرم ۲۸-۲۴ هفته در زنان مبتلا به پره اکلامپسي به طور معناداري بالاتر از زنان غير مبتلا به پره اکلامپسي بود (۰۰۱/p<۰ ). در اين پژوهش مناسب ترين نقطه براي آزمايش هماتوكريت هفته ۲۸-۲۴، ميزان ۳۸% بود. در اين نقطه حساسيت ۶/۵۸%، ويژگي ۹/۸۸%، ارزش پيش گويي کنندگي مثبت ۷/۳۳% و ارزش پيش گويي کنندگي منفي ۷/۹۵% براي ميزان هماتوکريت سرم به دست آمد.
نتيجه گيري: استفاده از آزمايش هماتوکريت ۲۸-۲۴ هفته به عنوان روشي ساده و ارزان مي تواند به شناسايي زنان در معرض خطر پره اکلامپسي کمک کند.