مقاله ارزش گذاري اقتصادي مطبوعيت محيط زيست (مطالعه موردي منطقه گردشگري جنگل عباس آباد بهشهر؛ استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزش گذاري اقتصادي مطبوعيت محيط زيست (مطالعه موردي منطقه گردشگري جنگل عباس آباد بهشهر؛ استان مازندران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطبوعيت زيست محيطي
مقاله ارزش گذاري مشروط
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله منطقه گردشگري عباس آباد بهشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرنژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ناديده انگاشتن نقش جانبي محيط زيست، مشخص نمودن اين نقش و برآورد آن، اهميت محيط زيست و نقش واقعي آن را در اقتصاد ملي روشن خواهد نمود. در اين مطالعه جهت برآورد ارزش مطبوعيت محيط زيست منطقه گردشگري عباس آباد بهشهر، ارزش تفريحي اين منطقه (به عنوان يكي از مهم ترين اماكن گردشگري استان مازندران) در سال ۲۰۰۷، با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط برآورد شده و عوامل موثر بر ميزان اين مطبوعيت با استفاده از مدل لاجيت، تعيين گرديد. تعداد ۱۴۰ پرسش نامه به روش نمونه گيري تصادفي جمع آوري شد. در اين راستا، پيشنهادهاي ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ ريالي، به ترتيب به عنوان پيشنهادهاي پايين، مياني و بالا براي پرداخت بازديدكنندگان مطرح گرديد. ابتدا پيشنهاد مياني مورد پرسش قرار گرفت و در صورت ارايه جواب منفي، قيمت پيشنهادي پايين، و در صورت ارايه جواب مثبت، قيمت پيشنهادي بالا ارايه شد. نتايج نشان داد كه متغيرهاي درآمد فرد، درآمد خانوار و تحصيلات بر تمايل پرداخت بازديدكنندگان جهت استفاده از مطبوعيت محيط زيست اثر مثبت داشته است. همچنين، متغيرهاي سن افراد و مسافت، رابطه منفي با ميزان تمايل پرداخت افراد داشته است. ميزان تمايل به پرداخت جهت کسب مطبوعيت حاصل از استفاده تفرجي از منطقه گردشگري عباس آباد بهشهر براي هر فرد در هر بازديد، ۲۲۰۰ ريال برآورد گرديد. ميانگين تمايل به پرداخت سالانه هر خانوار نيز براي بازديد از جنگل عباس آباد ۹۵۰۴۰ ريال به دست آمده است.