مقاله ارزش گذاري کمي مخاطرات ايمني- بهداشتي محيط هاي صنعتي با نگرش تعيين درجه سختي کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزش گذاري کمي مخاطرات ايمني- بهداشتي محيط هاي صنعتي با نگرش تعيين درجه سختي کار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سخت و زيان آور
مقاله بهداشت حرفه اي
مقاله مخاطرات بهداشتي
مقاله درجه نامطلوب بودن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ناييني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ريسمانچيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نايب زاده عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تعيين ضريب کمي که بنوعي نشان دهنده ميزان سخت و زيان آوري شرايط کار يا درجه نامطلوب بودن شرايط شغلي را معين سازد يکي از دغدغه هاي مديران صنايع و مسوولين امور ايمني و سلامت کار تلقي مي شود چرا که علي رغم فعاليت هاي کنترلي مربوط به مسايل بهداشت حرفه اي مخاطرات بهداشتي گوناگوني در واحدهاي صنعتي و محيط هاي کار موجود مي باشد که سلامت نيروي کار را تهديد مي نمايد. اساسا کنترل عوامل مخاطره آميز در بسياري از شرايط و بدلايل محدوديت هاي مختلفي از جمله مسايل اقتصادي و يا فني مشکل است، تحت چنين شرايطي ممکن است براي کنترل فرايندها، روش هاي کنترلي مديريتي جايگزين روش هاي فني مهندسي مي گردد. بهرحال هر يک از کارگران بسته به نوع کار و شرايط حرفه اي و محيطي با درجاتي از عوامل مخاطره آميز در تماس خواهند بود لذا محاسبه درجه سخت و زيان آوري کار از ديدگاه کنترل هاي مديريتي و سازماني و طرح ريزي برنامه هاي آتي حايز اهميت خواهد بود.
روش بررسي: در اين تحقيق، طراحي پرسشنامه اي مناسب بمنظور دستيابي به هدف اخير مدنظر بوده است که بکمک آن بتوان درجه نامطلوب و سخت و زيان آور بودن کار و شرايط حرفه اي را تعيين نمود.
پرسشنامه مذکور داراي پنج بخش مي باشد که در هر قسمت سوالاتي که هر کدام داراي کميت مشخصي مي باشند درج شده است، ضرايب و کميت هاي مذکر از طريق مصاحبه و طوفان مغزي در بين گروهي از کارشناسان مجرب و کار آزموده با تخصص هاي ايمني، بهداشت حرفه اي و روانشناسي صنعتي و بکمک استفاده از روش آناليز سلسله مراتبي تعيين گرديد و سپس براي اعتباربخشيدن و تصحيح نهايي روش، دو صنعت بزرگ بعنوان پايلوت مطالعه شدند.
نتيجه گيري: در حال حاضر اين پرسشنامه براي مطالعه محيط هاي کار مي تواندبنحو شايسته اي مورد استفاده قرار گيرد.