مقاله ارزيابي آب هاي زيرزميني دشت بهار همدان از نظر خورندگي و رسوب گذاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آب هاي زيرزميني دشت بهار همدان از نظر خورندگي و رسوب گذاري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خورندگي
مقاله رسوب گذاري
مقاله شاخص رايزنر
مقاله شاخص لانژيلر
مقاله شاخص پوکوريوس
مقاله دشت بهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: بانژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از هدف هاي آبشناسي تامين آب با ويژگي ها و معيارهاي کيفي مناسب براي بخش هاي شرب، کشاورزي و صنعت است. در اين راستا، خورندگي و رسوب گذاري آب يکي از مشکلات کيفي آن مي باشد که بر شبکه توزيع تاثيري بسزا دارد. بر اين مبنا، براي ارزيابي خورندگي و رسوب گذاري منابع آب زيرزميني دشت بهار از سه شاخص رايزنر، لانژيلر و پوکوريوس استفاده شد. با توجه به بررسي انجام شده در سطح آب هاي زيرزميني دشت بهار، تمايل به رسوب گذاري و خورندگي در آن با غالبيت رسوب گذاري وجود دارد. در ارزيابي رسوب گذاري نمونه ها مشخص گرديد که اين مشکل در قنات ها کم تر از ساير منابع است؛ اين کاهش به دليل حذف بخشي از مسير جريان با نقب زدن به عنوان کوره قنات است. بر اساس شاخص رايزنر، در ۹۵٫۷ درصد از نمونه هاي آب چاه تمايل به رسوب گذاري مشاهده گرديد در حالي که بر اساس شاخص پوکوريوس، در ۵۳٫۲ درصد از نمونه ها مقدار نمايه پوکوريوس کم تر از ۶ بوده که در اين حالت نمونه آب داراي توان رسوب گذاري مي باشد. بررسي نوع و رخساره آب ها نشان مي دهد که که ۷۰ درصد از نمونه ها داراي نوع بي کربنات کلسيم، ۱۴ درصد داراي بي كربنات سديك، ۴ درصد سولفات كلسيك، ۵ درصد بي كربنات منيزيك، ۴ درصد سولفات سديك و ۳ درصد كلرايد كلسيك است. نتايج نشان دادند که شاخص لانژيلر کارايي لازم را جهت بررسي رسوب گذاري و خورندگي نمونه آب ندارد. در مجموع، منابع آب زيرزميني دشت بهار در محدوده کم تا متوسط رسوب گذاري و خورندگي قرار دارند، ليکن رسوب گذاري در سامانه آبرساني نسبت به خورندگي محسوس تر است که سبب کاهش سطح مقطع جريان شده و افت هاي مسير را در پي دارد.