مقاله ارزيابي آثار اسانس زيره سبز وپروبيوتيک لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر رشد استافيلوکوک اورئوس در پنير سفيد ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آثار اسانس زيره سبز وپروبيوتيک لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر رشد استافيلوکوک اورئوس در پنير سفيد ايراني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيره سبز
مقاله پروبيوتيک
مقاله استافيلوکوکوس اورئوس
مقاله پنير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: ميثاقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي صالحي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي اسكويي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه زيره سبز از گياهان دارويي در طب سنتي ايران بوده و بررسي اثر ضدميکروبي آن در زمينه مواد غذايي بر روي باکتري هاي بيماري زاي مهمي که از عوامل مسموميت هاي غذايي رايج هستند، لازم و ضروري به نظر مي رسد. از سوي ديگر آثار سودمند پروبيوتيک ها بر بدن امروزه يکي از مباحث مهم دنياي علم تلقي مي شود و ما بر آن شديم تا آثار توام وتک تک پروبيوتيک لاکتوباسيلوس اسيد وفيلوس و اسانس زيره سبز را بر باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در پنير سفيد ايراني بررسي کنيم.
هدف: هدف اين بررسي ارزيابي اثر ضدميکروبي اسانس زيره سبز و پروبيوتيک لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در پنير سفيد ايراني بود.
روش بررسي: اسانس گياه زيره سبز به روش تقطير با بخار آب استخراج و ترکيب آن با دستگاه گاز کروماتوگرافي طيف سنج جرمي  GC/MSتعيين شد. تاثير غلظت هاي مختلف اسانس مذکور بر باکتري موردنظر که به شير پنير افزوده شده بود از طريق سنجش ميزان رشد باکتري در محيط کشت اختصاصي در آزمايشگاه و در پنير سفيد ايراني صورت پذيرفت.
نتايج: نتايج نشان داد که تک تک حالات کاملا معني دار بودند، اسانس به تنهايي و پروبيوتيک به تنهايي نسبت به شاهد اثر معني دار داشتند، اثر سينرژيستي بين حالت هاي مختلف اسانس وپروبيوتيک  نيز نسبت به شاهد معني دار بود، اثر سينرژيستي نسبت به همه ي حالات مختلف اسانس و پروبيوتيک معني دار بود و اسانس مذکور در دو غلظت ۰٫۰۳ و ۰٫۰۱۵ درصد به ترتيب از بالاترين تاثير بر رشد استافيلوکوکوس اورئوس برخوردار بوده و در ترکيب با استارتر پنير و پروبيوتيک به ميزان هر کدام ۰٫۵ درصد به طور معني داري از رسيدن شمار اين باکتري به دز مسموميت زاي خود در فراورده غذايي مورد بررسي جلوگيري کردند.
نتيجه گيري: تاثير ضدميکروبي اسانس زيره سبز در غلظت ۰٫۰۳ درصد بالاتر از مقادير پايين تر آن بود و با توجه به گروه هاي شاهد براي حصول اين تاثير مهاري به اثر سينرژيک آن در کنارپروبيوتيک و استاترهاي پنير نياز است.