مقاله ارزيابي آثار محيط زيستي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر خط ساحلي خليج فارس در استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آثار محيط زيستي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر خط ساحلي خليج فارس در استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي آثار محيط زيستي
مقاله فهرست
مقاله ماتريس
مقاله پارس جنوبي
مقاله عسلويه
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركيان فر فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در جنوب شرقي استان بوشهر به منظور استفاده از ميدان گازي پارس جنوبي و فعاليت در طرح هاي نفت، گاز و پتروشيمي در سال ۱۳۷۷ تاسيس شده كه از جنوب به خليج فارس و از شمال به ادامه سلسله جبال زاگرس محدود شده است. به دليل وجود اكوتون حساس آب – خشكي و يگانه پارك ملي آبي ناي بند در منطقه از يك طرف و آثار سوء احتمالي ناشي از فعاليت هاي ساخت وساز از طرف ديگر، بررسي آثار احداث طرح بر روي محيط زيست منطقه از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين پژوهش به منظور بررسي مخاطرات طرح كاربري اراضي از روش روي هم گذاري، براي ارزيابي آثار محيط زيستي از روش فهرست و براي تعيين رابطه آثار و اولويت بندي نسبي اقدامات اصلاحي از روش ماتريس استفاده شده است. فرايند طي شده شامل شناخت ويژگي هاي فني پروژه پيشنهادي، شناخت محيط زيست تحت اثر، شناسايي و پيش بيني آثار ناشي از طرح، تجزيه و تحليل آثار، ارايه راهكارهاي تقليل آثار سوء و ارايه برنامه پايش و مديريت محيط زيست است. نتيجه حاصل از ارزيابي توان اكولوژيكي به كمك روش روي هم گذاري لايه هاي اطلاعاتي در نرم افزار GIS، پهنه بندي از نظر آسيب پذيري را نشان مي دهد. همچنين از مقايسه نقشه توان اكولوژيكي محدوده با نقشه توسعه منطقه ويژه مشخص مي شود كه حدود ۵۶ درصد توسعه در پهنه نيمه مناسب و ۴۴ درصد در پهنه نامناسب انجام شده است. بررسي نتايج حاصل از چك ليست نيز نتايج ارزيابي توان را از نظر آسيب پذيري تاييد مي كند. نتايج روش ماتريس براي دو سطح كلان و خرد نشان مي دهد كه بيش از ۵۰ درصد ارزش هاي داده شده از -۳٫۱ كوچكتر بوده و بنابراين اجراي هرگونه طرح توسعه در منطقه رد مي شود. نتايج بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق نشان مي دهد كه احداث طرح پارس جنوبي از ديدگاه محيط زيست در ساحل خليج فارس به هيچ وجه قابل تاييد نبوده و آثار مخرب و غيرقابل جبران در منطقه ايجاد مي كند. از آنجا كه توقف طرح به علت اهميت آن از نظر توسعه اقتصادي و صنعتي امكان پذير نيست، بنابراين به منظور كاهش آثار مخرب محيط زيستي و حفظ ساختار اكولوژيك منطقه، در ادامه تحقيق طرح هاي بهسازي و گزينه هاي اصلاحي ارايه شده است. در بخش پاياني از نتايج ارزيابي براي تدوين برنامه پايش و مديريت آلاينده ها استفاده شده است.