مقاله ارزيابي آزمون هاي بنيه بذر بر سبز شدن گياهچه گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آزمون هاي بنيه بذر بر سبز شدن گياهچه گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه دامغان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله بنيه بذر
مقاله درصد سبز شدن گياهچه
مقاله سرعت سبز شدن گياهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دماوندي علي
جناب آقای / سرکار خانم: دشتبان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي آزمون هاي بنيه بذر بر سبز شدن گياهچه در سه رقم گندم نان (مهدوي، قدس، روشن) مطالعه‌اي در سال ۸۶-۱۳۸۵ در آزمايشگاه و مزرعه براي آزمون هاي جوانه‌زني استاندارد، شمارش اوليه، ميزان رشد گياهچه، شاخص رنگ پذيري تترازوليوم و هدايت الكتريكي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تكرار انجام شد و در شرايط مزرعه با استفاده از طرح بلوك هاي کامل تصادفي در سه تكرار فاكتورهاي درصد و سرعت سبزشدن گياهچه مورد ارزيابي قرار گرفتند. در بين ارقام مورد مطالعه ارقام مهدوي و قدس بيشترين و رقم روشن كمترين درصد و سرعت سبز شدن گياهچه را داشتند. در اين مطالعه همبستگي مثبت معني‌داري بين آزمون‌هاي بنيه بذر با درصد و سرعت سبز شدن گياهچه در مزرعه وجود داشت. در بين آزمون‌هاي بنيه بذر، آزمون‌هاي شمارش اوليه، ميزان رشد گياهچه (تجمع خشك) و شاخص رنگ پذيري تترازوليوم قابليت بالايي براي پيش بيني درصد و سرعت سبز شدن گياهچه را داشتند و به عنوان بهترين آزمون ها جهت ارزيابي بنيه بذر قابل توصيه است.