مقاله ارزيابي آلودگي آبهاي زيرزميني محدوده شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آلودگي آبهاي زيرزميني محدوده شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگين
مقاله يون هاي اصلي
مقاله آب زيرزميني
مقاله آلودگي
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، آلودگي آبهاي زيرزميني محدوده شهر کرمان در اثر فلزات سنگين، املاح حاصل از سازندهاي زمين شناسي منطقه و فعاليت هاي انساني بررسي شد. نمونه برداري از ۴۳ چاه پمپاژ در منطقه صورت پذيرفت و غلظت فلزات سنگين (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Mn)، يون هاي اصلي (Na+،Ca2+،Mg2+،Cl،SO42- و HCO3) و يون NO3 به علاوهTDS ، EC، TH و pH با جذب اتمي کوره گرافيتي، تيتراسيون و پتانسيومتري در آنها سنجش شد. اين غلظت ها با عيار هاي استاندارد آب آشاميدني و کشاورزي مقايسه شد. غلظت اکثر املاح عناصر جزیي و يون هاي اصلي افزايش چشمگيري در زير شهر کرمان نشان دادند. نقشه هاي هم غلظت فلزات سنگين و يون هاي اصلي در آبهاي زيرزميني محدوده مورد مطالعه نشان داد غلظت عناصر جزیي سمي از جمله سرب، کادميوم، کروم و منگنز در مرکز شهر بالاتر از حد مجاز آبهاي آشاميدني است که دليل آن بر اساس ضرايب همبستگي براي عناصر سرب و کروم و منگنز آلودگي هاي انساني و عنصر کادميوم سازندهاي زمين شناسي خاص موجود در منطقه است. همچنين غلظت برخي املاح مانند سولفات و نيترات در مرکز شهر از حد مجاز آبهاي آشاميدني فراتر رفته که در اثر آلودگي ناشي از فاضلاب شهري و سازندهاي تبخيري موجود در زير شهر کرمان است. غلظت عناصر مس و روي آلودگي چنداني در محدوده شهر کرمان نشان ندادند. شايان ذکر است که اکثر خاکهاي کرمان حاوي مقادير زيادي کاني هاي رسي و pH قليايي بوده که باعث کاهش تحرک عناصر سمي و پاکسازي طبيعي محيط زيست شهري کرمان مي شوند.