مقاله ارزيابي آلودگي شيميايي منابع آب زير زميني مناطق پايين دست محل دفن زباله شهر سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آلودگي شيميايي منابع آب زير زميني مناطق پايين دست محل دفن زباله شهر سنندج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زباله شهري
مقاله محل دفن
مقاله شيرابه
مقاله آلودگي آبهاي زير زميني
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي افشين‌
جناب آقای / سرکار خانم: صفري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در جايگاه هاي دفن زباله، نشت و نفوذ شيرابه که حاوي ترکيبات و آلاينده هاي گوناگون مي باشد، باعث آلودگي آبهاي زير زميني گرديده و مسايل بهداشتي و زيست محيطي عديده اي را ايجاد مي نمايد. هدف از اين تحقيق ارزيابي آلودگي شيميايي منابع آب زير زمينـي مناطق پايين دست محل دفن زباله شهر سنندج مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه ۵ حلقه چاه در مجاورت لندفيل انتخاب گرديد، و پس از ۶ مرحله نمونه برداري ماهيانه طي دو فصل بهار و تابستان پارامترهاي مختلف از جمله سختي، قليائيت، کدورت، فسفات، COD ,Cl, NO3,TDS ,pH و EC به روش استاندارد مورد سنجش قرار گرفته و نتايج بدست آمده با چاه شاهد و استانداردهاي آب شرب و کشاورزي مقايسه گرديد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که آب چاه هاي منطقه مورد مطالعه در مقايسه با آب چاه شاهد و استانداردهاي آب شرب، از لحاظ اکثر پارامترهاي شيميايي مورد بررسي، داراي مقادير بالاتر بوده و از لحاظ آماري اختلاف معني داري را نشان مي دهند (
p<0.05). اما اکثر مقادير اين پارامترها درآب چاه هاي مورد مطالعه کمتر از استانداردهاي آب آبياري مي باشند.
نتيجه گيري: آب چاه هاي منطقه مورد مطالعه به دليل بالا بودن مقادير اکثر پارامترهاي شيميايي اندازه گيري شده، قابل شرب نمي باشند، ولي از لحاظ استفاده در کشاورزي و آبياري محدوديتي ندارند. لذا پايش مداوم و اصولي (monitoring) آبهاي زيرزميني اين منطقه، جهت جلوگيري از آلودگي منابع آب و خاک بسيار ضروري و حياتي مي باشد.