مقاله ارزيابي آلودگي طبيعي ارقام مختلف گوجه فرنگي نسبت به ويروس هاي مهم مزارع و گلخانه ها در مناطق جنوب شرقي و مرکزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۶۷ تا ۴۷۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آلودگي طبيعي ارقام مختلف گوجه فرنگي نسبت به ويروس هاي مهم مزارع و گلخانه ها در مناطق جنوب شرقي و مرکزي ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگي
مقاله جنوب شرقي ايران
مقاله آلودگي ويروسي
مقاله آزمون الايزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنژاد جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پور اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت گوجه فرنگي در ايران از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و در سال هاي اخير کشت گلخانه اي اين محصول نيز رشد فزاينده اي داشته است. ويروس ها يکي از عوامل ايجاد خسارت در اين محصول مي باشند. در اين بررسي ۱۳۰۷ نمونه از ارقام مختلف گوجه فرنگي کشت شده در مزارع (شامل پتو ارلي سي اچ۱ ، چف۲ و واي۳ ) و ۶۰۳ نمونه از ارقام گوجه فرنگي کشت شده در گلخانه ها (شامل گاوريش ۴، فالکاتو ۵، کوير ۶ و نورما ۷) که داراي علايم آلودگي ويروسي بودند از مناطق جنوب شرقي و مرکزي ايران شامل استان هاي بوشهر، هرمزگان، كرمان، يزد و سيستان و بلوچستان جمع آوري، و از نظر آلودگي نسبت به ويروس هاي موزاييک توتون(TMV) ، Y سيب زميني (PVY)، موزاييک گوجه فرنگي (ToMV)، لکه اي کلروز گوجه فرنگي (TcSV)، موزاييک تمشک (ArMV)، پژمردگي لکه اي گوجه فرنگي (TSWV)، موزاييک خيار (CMV)، پيچيدگي برگ چغندرقند (BCTV) و پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي (TYLCV) با استفاده از آزمون هاي ساندويچ، تاس و غيرمستقيم اليزا مورد بررسي قرار گرفتند. از بين سه رقم رايج گوجه فرنگي کشت شده در مزارع مناطق جنوب شرقي و مرکزي ايران رقم پتو ارلي سي اچ به همه ويروس هاي مورد بررسي به جز TcSV آلودگي نشان داد. در حالي که ارقام چف و واي به ترتيب نسبت به ويروس هايTcSV، ArMV، PVY، CMV و ArMV، TMV، TMV،TSWV  آلودگي نشان دادند. از ارقام گوجه فرنگي کشت شده در گلخانه ها بيشترين و کمترين ميزان آلودگي مربوط به ارقام نورما و فالکاتو بود که به ترتيب نسبت به ۶ ويروس (TMV، ToMV،ArMV ، CMV، PVYو (BCTV و ۳ ويروس ArMV) ،CMV و (TSWV مورد بررسي آلودگي نشان دادند. در حالي که رقم گاوريش به ويروس هايArMV ، TSWV، CMV و TMV و رقم کوير به ويروس هايArMV ، CMV، PVY و BCTV آلودگي نشان دادند. آلودگي مخلوط متشکل از ۲ عدد از ويروس هاي مورد نظر در تمام ارقام مشاهده شد. در حالي که آلودگي هاي سه تايي شاملArMV+CMV+PVY ، TMV+CMV+ArMV و ToMV+CMV+ArMV تنها در ارقام پتو ارلي سي اچ، چف و نورما مشاهده گرديد. در بين ويروس هاي مورد بررسي بيشترين ميزان آلودگي در ارقام ياد شده مربوط به ويروس هاي ArMV و CMV مي باشد. اين نتايج بيانگر آن است که در بين ارقام مختلف گوجه فرنگي کشت شده در مزارع و گلخانه هاي کشور تفاوت هاي قابل ملاحظه اي از نظر آلودگي هاي ويروسي وجود دارد.