مقاله ارزيابي آموزش کمک هاي اوليه به داوطلبان کانون هاي دانش آموزي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آموزش کمک هاي اوليه به داوطلبان کانون هاي دانش آموزي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمک اوليه
مقاله ارزشيابي
مقاله هلال احمر
مقاله داوطلب
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاميري سيدصمد
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: يکي از مهم ترين مسايل سلامتي جمهوري اسلامي ايران، حوادث است در اين راستا آموزش کمک هاي اوليه از مهم ترين برنامه هاي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است.
روش کار: مطالعه حاضر اولين ارزشيابي گسترده اين آموزش ها در ميان داوطلبان دانش آموزي است که به روش مقطعي در ۵ استان در سال ۱۳۸۶ بر روي ۵۶۲۶ عضو به روش نمونه گيري تصادفي ساده انجام شد. براي سنجش دانش و نگرش نمونه ها از پرسشنامه هاي خود ايفا استفاده شد. تحليل داده ها با نرم افزار آماري STATA 8.0 و با در نظر گرفتن طرح نمونه گيري پيچيده (Complex sampling design)  انجام گرفت.
نتايج: دانش کل نمونه ها واجد ميانگين امتياز ۷۲/۲+۳۶/۹ (از نمره کل ۱۸) بود
(%۹۵ Cl:9.29-9.43) از بين نمونه ها، ۳۵۸۱ دانش آموز (۷/۶۳ درصد) در کلاس هاي آموزش کمک هاي اوليه هلال احمر شرکت کرده بودند که از اين ميان ۶۷۴ نمونه (۹/۱۱ درصد) داراي سطح دانش مطلوب بودند. سطح دانش نمونه ها تنها با متغير آموزش قبلي، ارتباط معني دار آماري داشت (P=0.04). ميانگين امتياز نگرش کل نمونه ها ۷۳/۴ + ۱۱/۲۰ (از نمره کل ۲۵) برآورد شد (%۹۵ Cl:19.98-20.23).
نتيجه گيري: اين تحقيق، به عنوان بخشي از خود – ارزشيابي جمعيت هلال احمر نشان داد که اين جمعيت بايد به افزايش پوشش آموزش کمک هاي اوليه به دانش آموزان با بهره گيري از روش هاي آموزشي متناسب و بازآموزي اقدام نمايد. در اين راستا همکاري با آموزش پرورش الزامي است.