مقاله ارزيابي آنژيوژنز در كارسينوم سلول بازال پوست با استفاده از شاخص هاي CD31 و CD34 و تعيين ارتباط آن با الگوي مهاجم در بافت شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آنژيوژنز در كارسينوم سلول بازال پوست با استفاده از شاخص هاي CD31 و CD34 و تعيين ارتباط آن با الگوي مهاجم در بافت شناسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوژنز
مقاله كارسينوم سلول هاي بازال پوست
مقاله متاستاز
مقاله تهاجم
مقاله دانسيته و ميكروواسكولر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي نراقي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حديثي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اماني فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنژيوژنز نقش مهمي در رشد تومورها ايفا مي كند. شواهد موجود نقش احتمالي اين پديده را در بروز خصوصيات تهاجمي و نيز متاستاز تومورها نشان مي دهند. كارسينوم سلول هاي بازال (BCC) و كارسينوم سلول هاي سنگفرشي (SCC) پوست علي رغم منشا مشابه، رفتار متفاوتي در زمينه تهاجم و متاستاز دارند. مطالعه حاضر نقش احتمالي فرآيند آنژيوژنز را در زمينه بروز رفتار تهاجمي تومورهاي BCC پوست در انواع مختلف اين تومور بررسي كرد.
روش اجرا: ۵۰ نمونه BCC با رنگ آميزي H&E و ايمونوهيستوشيمي با استفاده از آنتي بادي هاي منوكلونال CD31 و CD34 رنگ آميزي شدند و ميانگين و انحراف معيار دانسيته ميكروواسكولر (MVD) بر طبق يك متد يكسان در استروما و بدنه انواع BCC شامل ندولر، ميكروندولر، سطحي و اسكلروزينگ اندازه گيري شد. براي مقايسه ميانگين دانسيته عروقي نمونه ها از آزمون هاي Mann – whitney،Kruskal – wallis  استفاده شد.
يافته ها: ميانگين MVD بدنه در انواع مهاجم BCC (اسكلروزينگ و ميكروندولر)۲٫۰۹  ±۱٫۷۷ و در انواع غير مهاجم (انواع ندولر و سطحي) ۱٫۲۷± ۰٫۷۹ در بررسي با ماركر CD31 بود و اين دو گروه با يكديگر اختلاف معني داري داشتند. ميانگين بدنه تومور در انواع مهاجم ۱٫۸۰± ۱٫۰۳ و در انواع غير مهاجم ۱٫۱۳±۰٫۷۰ در بررسي با ماركر CD34 بود و اين دو گروه نيز با يكديگر اختلاف معني داري داشتند. ميانگين MVD در استروماي انواع مهاجم بي سي سي ۳٫۷۳±۱۱٫۶۵ و در انواع غير مهاجم ۳٫۶۹±۱۰٫۷۰ برحسب ماركر CD31 بود و اين دو گروه با يكديگر اختلاف معني داري نداشتند.میانگین MVD استرومای انواع مهاجم BCC 3.68±۱۱٫۲۴ و در انواع غیر مهاجم ۳٫۶۴±۱۱٫۰۰ بر حسب مارکر CD34 بود و این دو گروه نیز با یکدیگر اختلاف معنی دار نداشتند.
نتيجه گيري: دانسيته ميكروواسكولر با خاصيت تهاجمي و متاستاز در تومورها مرتبط مي باشد و عروق بدنه تومور نقش مهم تري در اين زمينه ايفا مي كنند.