مقاله ارزيابي اثرات آملوديپين و ديلتيازم در تعديل دوز سيکلوسپورين با توجه به غلظت صبحگاهي و ساعت دوم در بيماران پيوند کليه مرکز آموزشي – درماني افضلي پور کرمان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات آملوديپين و ديلتيازم در تعديل دوز سيکلوسپورين با توجه به غلظت صبحگاهي و ساعت دوم در بيماران پيوند کليه مرکز آموزشي – درماني افضلي پور کرمان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيکلوسپورين
مقاله ديلتيازم
مقاله آملوديپين
مقاله پيوند کليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزمنديان جلال
جناب آقای / سرکار خانم: سهروردي سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: اطمينان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سرورام علي
جناب آقای / سرکار خانم: افضل فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش فشارخون، هيپراوريسمي و سميت کليوي از عوارض شايع درمان با سيکلوسپورين در بيماران دريافت کننده کليه پيوندي است. نتايج مطالعات گذشته نشان مي دهد که داروهاي مسدودکننده کانال کلسيمي مي توانند در کاهش دوز سيکلوسپورين مصرفي موثر باشند. هدف از اين مطالعه ارزيابي و مقايسه اثرات آملوديپين و ديلتيازم بر تعديل دوز سيکلوسپورين با توجه به غلظت صبحگاهي (C0) و ساعت دوم (C2) در بيماران دريافت کننده کليه پيوندي تحت درمان با سيکلوسپورين بود.
روش: اين مطالعه مداخله اي تصادفي شده با کورسازي مشاهده کننده، بر روي ۱۲۰ بيمار دريافت کننده کليه پيوندي تحت درمان با سيکلوسپورين در بخش پيوند کليه بيمارستان افضلي پور انجام شد. بيماران در يک گروه به مدت ۳ ماه آملوديپين (۵-۱۰ mg/day) و در گروه ديگر ديلتيازم (۹۰-۱۸۰ mg/day) دريافت کرده و سپس نتايج با گروه شاهد که داروي مسدود کننده کانال کلسيمي مصرف نمي کردند مقايسه شد. داده ها با آزمون هايANOVA ، Post Hoc و Correlation تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ديلتيازم به طور معني داري دوز مورد نياز سيکلوسپورين را به ميزان ۲۰% يعني از ۱۶۲/۰۳±۴۰/۶ mg/dl به 128/5±۲۵/۵ mg/dl کاهش داد (۰۰۰/(P=0. آملوديپين نيز دوز مورد نياز را به ۱۴۰/۵±۲۲/۳ mg/dl کاهش داد (۱۳%) که از نظر آماري معني دار بود (۰۰۸/(P=0. غلظت صبحگاهي سيلکوسپورين در بيماراني که آملوديپين مصرف مي  کردند به طور معني داري بيشتر از گروه شاهد بود (۰۱۹/P=0). ديلتيازم همچنين منجر به کاهش معني دار سطح کلسترول شد (۰۲۷/(P=0 اما ساير پارامترهاي مورد بررسي تفاوت معني داري بين گروه هاي آملوديپين يا ديلتيازم در مقايسه با گروه شاهد نداشت.
نتيجه گيري: ديلتيازم و آملوديپين در تجويز توام با سيکلوسپورين به خوبي تحمل شده, عارضه سويي بر عملکرد عضو پيوندي نداشته و ضربان قلب يا فشارخون را تحت تاثير قرار نمي دهند. بنابراين از اين دو داروي مسدود کننده کانال کلسيمي مي توان به منظور کاهش دوز مورد نياز تجويزي سيکلوسپورين، در بالين استفاده کرد.