مقاله ارزيابي اثرات بهترين راهکارهاي مديريتي در حوزه آبخيز بر بهره برداري کمي و کيفي مخزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات بهترين راهکارهاي مديريتي در حوزه آبخيز بر بهره برداري کمي و کيفي مخزن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوزه آبخيز
مقاله تغذيه گرايي
مقاله آبخيزداري
مقاله مدل SWAT و بهره برداري از مخزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارآموز محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريون مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهم ترين اهداف احداث سدها، تامين نيازهاي آبي پايين دست حوزه آبخيز با كميت و کيفيت مطلوب است. بروز پديده تغذيه گرايي در مخزن ناشي از بار مواد مغذي حوزه آبخيز بالا دست موجب کاهش کيفيت آب مخزن مي شود. از سوي ديگر، کاهش بار مواد مغذي حوزه آبخيز در راستاي تضمين سطح مطلوب کيفيت آب مخزن مي تواند موجب کاهش رواناب ورودي به مخزن سد شود که ممكن است اهداف كمي تامين نياز آبي پايين دست سد را به مخاطره بيندازد. در اين مقاله، از مدل شبيه سازي حوزه آبخيز SWAT براي ارزيابي اثرات اجراي بهترين راهکارهاي مديريتي در کاهش بار فسفر ورودي و کاهش تغذيه گرايي مخزن سد ستارخان در حوزه آبخيز رودخانه اهر چاي در استان آذربايجان شرقي به همراه تامين نياز آبي پايين دست با کمينه سازي هزينه هاي اجرايي استفاده شده است. بمنظور ارزيابي اثرات بهترين راهکارهاي مديريتي، سناريوهاي گوناگون در قالب ترکيب گزينه هاي گوناگون در حوزه آبخيز تعريف شده است. ميزان بار آلودگي فسفر کل ورودي به مخزن در سناريوهاي گوناگون شبيه سازي شده و اثر اين بار به وسيله مدل چاپرا در مخزن سد تخمين زده مي شود. بررسي تامين نيازهاي پايين دست با توجه به رواناب ورودي شبيه سازي شده به مخزن از مدل قوانين محدود کننده براي بهره برداري مخزن، استفاده شده است. سناريوهاي گوناگون توسعه داده شده با توجه به هزينه هاي اجرايي، اطمينان پذيري تامين نياز آبي و شاخص غلظت فسفر کل در مخزن ارزيابي و رتبه بندي شده اند.