مقاله ارزيابي اثرات تنش خشکي بر برخي خصوصيات مرفولوژيک، عملکرد و اجزا عملکرد لاين هاي گندم در دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات تنش خشکي بر برخي خصوصيات مرفولوژيک، عملکرد و اجزا عملکرد لاين هاي گندم در دزفول
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش آب
مقاله عملکرد
مقاله اجزا عملکرد
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبروش عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: برومندفرد پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تنش خشکي بر برخي خصوصيات مرفولوژيک، عملکرد و اجزا عملکرد لاين هاي گندم و شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در دزفول اجرا گرديد. براي اين منظور دو آزمايش به صورت جداگانه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي بر روي ۱۶ لاين گندم با سه تکرار انجام شد. آزمايش اول در شرايط آبياري کامل و آزمايش دوم در شرايط تنش خشکي آخر فصل اجرا گرديد. بر اساس عملکرد شرايط آبي  (YP) و شرايط تنش (YS) شاخص هاي کمي تحمل به خشکي شامل ميانگين توليد (MP)، شاخص تحمل (TOL)، ميانگين هندسي بهره وري (GMP)، ميانگين هارمونيک (HM)، شاخص حساسيت به تنش (SSI) و شاخص تحمل تنش(STI)  بدست آمد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس گوياي اختلاف معني دار در سطوح ۱% و ۵% بين عملکرد و اجزا عملکرد در شرايط تنش و بدون تنش بود. همچنين بالاترين عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، عملکرد کاه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت در شرايط تنش و بدون تنش متعلق به ژنوتي