مقاله ارزيابي اثرات جيره هاي غذايي با سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات جيره هاي غذايي با سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله مرغ تخم گذار
مقاله سطح انرژي
مقاله صفات تخم مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه جهت ارزيابي اثرات جيره هاي با سطوح مختلف انرژي بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار انجام گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با تعداد ۲۵۶ قطعه مرغ تخم گذار سويه تجاري هاي – لاينW-36  در ۴ تيمار و ۴ تکرار (با تعداد ۱۶ قطعه مرغ تخم گذار در هر تکرار) انجام شد. تيمارها شامل جيره (۱) با سطح انرژي توصيه شده توسط NRC سال ۱۹۹۴ (شاهد)، جيره (۲) با سطح انرژي قابل متابوليسم ۱۰ درصد بيشتر از انرژي قابل متابوليسم توصيه شده توسط NRC سال ۱۹۹۴، جيره (۳) با سطح انرژي ۱۰ درصد کمتر از انرژي قابل متابوليسم توصيه شده توسط NRC سال ۱۹۹۴ و جيره (۴) با سطح انرژي قابل متابوليسم ۱۵ درصد کمتر از انرژي قابل متابوليسم توصيه شده توسط NRC سال ۱۹۹۴ بود که به مدت ۱۰ هفته (از سن ۴۱ تا ۵۱ هفتگي) مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج حاصله نشان داد که ميزان خوراک مصرفي بين تيمارها اختلاف معني داري داشته است (P<0.05) بيشترين ميزان خوراک مصرفي (۱۳۰٫۵ گرم) مربوط به جيره (۴) با سطح انرژي قابل متابوليسم ۱۵ درصد کمتر از مقدار توصيه شده توسط NRC سال ۱۹۹۴ مشاهده گرديد. بين تيمارها از لحاظ هزينه هاي غذايي نيز تفاوت معني داري مشاهده گرديد (P<0.05) کمترين هزينه خوراک به ازاي هر کيلوگرم تخم مرغ توليدي (۵۷۰۵ ريال) را از لحاظ عددي جيره (۴) با سطح انرژي قابل متابوليسم ۱۵ درصد کمتر از انرژي توصيه شده توسط NRC به خود اختصاص داد. تفاوت معني داري در خصوص صفات تخم مرغ در بين تيمارهاي مختلف آزمايشي مشاهده نگرديد. نتيجه گيري مي شود که استفاده از جيره (۴) با سطح انرژي قابل متابوليسم ۱۵ درصد کمتر از انرژي قابل متابوليسم توصيه شده توسط NRC در مرغ هاي تخم گذار بدون تاثير بر روي صفات تخم مرغ، مي تواند باعث کاهش هزينه هاي تغذيه اي گردد.