مقاله ارزيابي اثرات زئوليت بر روي برخي فاکتورهاي ايمني و آنزيمي ماهي کپور درياي مازندران (Cyprinus arpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات زئوليت بر روي برخي فاکتورهاي ايمني و آنزيمي ماهي کپور درياي مازندران (Cyprinus arpio)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکالين فسفاتاز
مقاله کمپلمان C3
مقاله IgM
مقاله ليزوزيم
مقاله ماهي کپور دريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي فرد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فر حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نقش زئوليت در بهبود شرايط محيطي و بهبود قدرت ايمني کپور دريايي Cyprinus carpio انجام شد. به اين منظور اثر زئوليت با ميزان ۲۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ ميلي گرم در ليتر و بدون زئوليت با سه تکرار براي مدت ۶۰ روز بر رشد و برخي از خصوصيات فيزيولوژيکي و ايمني ماهي مورد تحقيق قرار گرفت. ماهيان اين تحقيق از مرکز تکثير و پرورش شهيد رجايي تامين گرديد. ميزان درجه حرارت، هدايت الکتريکي، شوري و سختي کل براي گروه شاهد و تيمار با زئوليت در طول آزمايش تقريبا يکسان بود. ميزان يون آمونيوم و آمونياک شاهد به مراتب بسيار بيشتر از گروه تيمار بوده است. ميانگين وزن نهايي (گرم) ماهياني که در تيمار بالاتر زئوليت قرار داشتند، نسبت به گروه شاهد تفاوت معني داري نشان نداد. اين وضعيت در خصوص ساير پارامترهاي رشد نيز مشابه بوده است. دراين تحقيق بين تيمارهاي زئوليت و شاهد براي ميانگين مقدار آنزيم ليزوزيم، آلکالين فسفاتاز، کمپلمان C3، IgM اختلاف معني داري را نشان داده است. نتايج کلي تحقيق نشان داده است که زئوليت به ميزان محسوسي آمونياک استخر وحوضچه هاي پرورشي را کاهش داده و سبب افزايش اکسيژن و کاهش pH مي شود. در اين تحقيق با وجودي که بين تيمارهاي زئوليت و شاهد اختلاف وزن وجود داشت، ولي اين اختلاف معني دار نبوده است. استفاده از زئوليت بر خصوصيات فيزيولوژيکي و ايمونولوژي ماهي تاثير داشته و ايمني ماهيان در شرايط وجود زئوليت افزايش يافته است.