مقاله ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث كارخانه كمپوست سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث كارخانه كمپوست سنندج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارخانه كمپوست
مقاله ارزيابي اثرات زيست محيطي
مقاله ماتريس چهار قسمتي
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي نظام
جناب آقای / سرکار خانم: نوري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: يونسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي افشين‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اهميت ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه ها، مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث كارخانه كمپوست سنندج، پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات با هدف بررسي آثار مثبت و منفي حاصل از احداث كارخانه و ارايه راهكارهاي مديريتي كاهش اثرات سوء زيست محيطي با بهره گيري از روش ماتريس لئوپولد با انجام تغييرات در آن كه نوآوري مطالعه بوده انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه ابتدا وضعيت موجود محيط زيست منطقه مورد بررسي قرار گرفت و سپس با تعيين گزينه هاي ارزيابي با توجه به خواص و نوع آلاينده هاي پيش بيني شده براي كارخانه مذكور به تفكيك فاز ساختماني و بهره برداري، اثرات احداث كارخانه كمپوست سنندج بر مولفه هاي زيست محيطي در سه محدوده بلافصل، تحت اثرات مستقيم و تحت اثرات غير مستقيم و در سه فاصله زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه با توسعه ماتريس لئوپولد و تبديل آن به ماتريس چهار قسمتي علاوه بر مقدار (اهميت) و دامنه اثرات، مدت زمان ماندگاري اثرات در محيط نيز به عنوان يك فاكتور مجزا در ارزيابي مورد توجه قرار گرفت.
يافته ها: نتايج و دستاوردهاي اين مطالعه در دو گزينه نه (اجراي پروژه بدون ملاحظات زيست محيطي) و گزينه اجرا (اجراي پروژه با اعمال روشهاي كاهش اثرات سوء) به تفكيك فاز ساختماني و بهره برداري بررسي و ارايه گرديده است.
نتيجه گيري: برآيند اثرات در گزينه عدم اجراي پروژه (-۲۵۳) برآورد شده است و اجراي پروژه مردود اعلام مي گردد و پس از تقليل اثرات سوء گزينه اجرا با برآيند (۳۵۱) مورد پذيرش قرار گرفته است.