مقاله ارزيابي اثرات شوري بر تراکم کلروفيل در سه گونه آگروپيرون، بروموس و چاودار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۳۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات شوري بر تراکم کلروفيل در سه گونه آگروپيرون، بروموس و چاودار
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله کلروفيل
مقاله آگروپيرون
مقاله بروموس
مقاله چاودار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگيان كاشاني ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق براي بررسي تحمل گياه به تنش شوري در گونه هاي آگروپيرون، بروموس و چاودار انجام گرفته و از هر گونه دو ژنوتيپ انتخاب شد. براي هر گونه، آزمايش فاکتوريل با پنج سطح شوري ۰،۱۰۰ ،۲۰۰،۳۰۰  و ۴۰۰ صورت گرفت. اين تحقيق در قالب آزمايشي با استفاده از نمک کلرايد سديم و کلسيم محلول در آب براي بررسي ميزان رشد رويشي گياهچه ها در گلدان انجام گرفت. داده ها ثبت و صفات غلظت کلروفيل a، غلظت کلروفيل b و غلظت کلروفيل کل (a+b) آناليز شدند.
نتايج حاصل از کشت گلداني با اعمال تنش شوري نشان داد که غلظت هاي بالاي تنش، باعث کاهش معني دار سطح ۰٫۰۱ درصد ميزان کلروفيل در تمامي گونه ها شده است. سنجش ميزان کلروفيل در مرحله رشد رويشي گياهان در گلدان ها نشان داد که بين کليه گونه ها از نظر کلروفيل a و کلروفيل کل تفاوت معني داري در سطح ۰٫۰۱ وجود داشته و در بررسي اثر متقابل نيز آگروپيرون در تمامي سطوح، ماکزيمم غلظت کلروفيل a را به خود اختصاص داده اند.