مقاله ارزيابي اثرات متقابل کورتيکوسترون و سيستم نيتريك اكسايد بر دردهاي نروژنيک و التهابي در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات متقابل کورتيکوسترون و سيستم نيتريك اكسايد بر دردهاي نروژنيک و التهابي در موش سوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله كورتيكوسترون
مقاله نيتريك اكسايد
مقاله Formalin Test
مقاله L-NAME, L-Arginine
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نسايي زين آباد محمدنويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شواهد زيادي نشان مي دهند كه گلوكوكورتيكوييدها اثرات تعديلي بر درد داشته و احتمالا يكي از عوامل مداخله كننده در اين اثر سيستم نيتريك اكسايد مي باشد. هدف اين مطالعه تعيين اثرات متقابل سيستم نيتريك اكسايد و گلوكوكورتيكوئيدها بر درد هاي التهابي و نروژنيک در موش سوري در مدل آزمون فرمالين بود.
روشها: در اين پژوهش تجربي از ۷۰ سر موش سوري نر آلبينو با ميانگين وزني ۲۵-۳۰ گرم استفاده گرديد. براي ارزيابي درد از تست فرمالين استفاده شد. شاخص ارزيابي درد شامل کل مدت زمان واکنش به درد (ليسيدن پا) پس از تزريق زير جلدي فرمالين ۵% به کف پاي راست حيوان بود. ۱۰mg/kg(LN) L-NAME به عنوان مهارگر سنتز نيتريک اکسيد يا ۲۰mg/kg(LA) L-arginine به عنوان پيش ساز نيتريک اکسيد يا سالين با حجم ۶ ميلي ليتر ٦٠ دقيقه و كورتيكوسترون (۱ و ۳ ميلي گرم به ازاي هرکيلو گرم وزن) و يا و هيكل آن (پروپيل گليکول + سالين در حجم ۶ ميلي ليتر) ٣٠ دقيقه قبل از ارزيابي درد داخل صفاقي تزريق شدند.
يافته ها: بررسي داده ها نشان داد که کورتيکوسترون با هر دو دوز بطور معني داري موجب اثرات ضد دردي شده و تزريق LN قبل از کورتيکوسترون بطور معني داري موجب تقويت اثرات ضد دردي آن در مرحله مزمن شد. در حالي که تزريق LA تاثير معني داري نداشت.
نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان مي دهد که کورتيکوسترون اثرات ضد دردي داشته و بخشي از اثرات آن احتمالا از طريق سيستم نيتريک اکسايد اعمال مي شود.