مقاله ارزيابي اثرات ورزش بر کاهش حافظه فضايي ناشي از تخريب هسته قاعده اي ماگنوسلولاريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات ورزش بر کاهش حافظه فضايي ناشي از تخريب هسته قاعده اي ماگنوسلولاريس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري آلزايمر
مقاله حافظه فضايي
مقاله ورزش تريد ميل
مقاله هسته قاعده اي ماگنوسلولاريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هويدا ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: علايي حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: قوي پنجه غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعان نشان داده اند که ورزش اثرات متناقضي بر حافظه فضايي دارد. در اين تحقيق با استفاده از ماز آبي موريس (MWM) اثرات دويدن با تريد ميل روي حافظه فضايي در مدل حيواني بيماري آلزايمر مورد ارزيابي قرار گرفت.
روش ها: ابتدا همه حيوانات در دستگاه MWM مورد آزمون يادگيري و حافظه فضايي قرار گرفتند سپس به گروه هاي شم، آلزايمري، شم – آلزايمري، آلزايمري – ورزش کوتاه مدت (۱۰ روز) و آلزايمري – ورزش بلند مدت (۶۰ روز) (n=10) تقسيم شدند. در گروه شم فقط در هسته قاعده اي ماگنوسلولاريس سوزن تزريق عبور داده شد ولي گروه هاي آلزايمري – ورزش کوتاه مدت و آلزايمري – ورزش بلند مدت توسط تزريق ايبوتونيک اسيد در NBM آلزايمر ايجاد گرديد سپس توسط دستگاه تردميل ورزش داده شدند.
يافته ها: پس از آزمون حافظه فضايي نتايج نشان دادند که بين گروه شم و سالم تفاوت معني داري مشاهده نگرديده است. علاوه بر اين زمان شنا کردن در ناحيه اول (هدف) در زمان هاي ۱ هفته پس از آموزش شنا کردن در گروه مورد آزمون قبل و بعد آلزايمري شدن تفاوت معني داري وجود داشته است (P<0.001). همچنين زمان شنا کردن در ناحيه اول (هدف) در گروه هاي آلزايمري شده قبل و بعد از ورزش کوتاه مدت (آلزايمري – ورزش کوتاه مدت) تفاوت معني دار نشان داده است (P<0.001). همچنين زمان شنا کردن در ناحيه اول (هدف) در گروه هاي آلزايمري شده قبل و بعد از ورزش بلند مدت (آلزايمري – ورزش بلند مدت) تفاوت معني دار نشان داده است (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که هم ورزش کوتاه مدت و هم ورزش بلند مدت مي تواند کاهش حافظه فضايي در مدل حيواني بيماري آلزايمر را بهبود بخشد هر چند که ورزش بلند مدت بهبود بيشتري در بيماري آلزايمر ايجاد مي کند که البته تحقيقات گسترده اي در اين زمينه توسط محقق در حال انجام مي باشد.