مقاله ارزيابي اثرات کاهش و يا حذف مکمل هاي معدني و ويتاميني از جيره هاي غذايي دوره هاي رشد و پاياني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات کاهش و يا حذف مکمل هاي معدني و ويتاميني از جيره هاي غذايي دوره هاي رشد و پاياني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله عملکرد
مقاله مکمل هاي معدني و ويتاميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي صابر
جناب آقای / سرکار خانم: پيش جنگ جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه جهت ارزيابي اثرات کاهش و يا حذف مکمل هاي معدني و ويتاميني از جيره هاي غذايي دوره هاي رشد و پاياني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي در ۵ تيمار و ۳ تکرار با تعداد ۲۰ قطعه جوجه در هر تکرار و در مجموع ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتي سويه راس – ۳۰۸ به مدت ۸ هفته در سه مرحله آغازين (۲۱- ۰روزگي)، مرحله رشد (۴۲- ۲۱روزگي) و مرحله پاياني (۵۶- ۴۲روزگي) انجام گرفت. گروه هاي آزمايشي شامل گروه شاهد که در طول دوره هاي مختلف پرورشي از مکمل هاي معدني و ويتاميني به ميزان ۲٫۵ کيلوگرم در هر تن در جيره هاي غذايي آن ها استفاده شده بود و ۴ گروه آزمايشي ديگر که در جيره هاي غذايي آن ها در مراحل رشد و پاياني مقادير استفاده از مکمل هاي مواد معدني و ويتاميني کاهش و يا حذف شده اند، نتايج حاصله از اين آزمايش نشان داد که کاهش و يا حذف مکمل هاي مواد معدني و ويتاميني از جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي در مراحل رشد و پاياني اثرات معني داري بر عملکرد و صفات لاشه آن ها ندارد (P>0.05) اين موضوع مي تواند از نظر اقتصادي و در سطح کشور موجب کاهش هزينه هاي تمام شده توليد گوشت گردد.