مقاله ارزيابي اثربخشي بيروني برنامه درسي آموزش درجه داري رسته انتظامي ناجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۴۶۱ تا ۴۸۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثربخشي بيروني برنامه درسي آموزش درجه داري رسته انتظامي ناجا
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي درسي Curriculum planning
مقاله اثربخشي آموزشي Training effectiveness
مقاله برنامه درسي (تفصيلي) Curriculum
مقاله رسته انتظامي job groups Law Enforcement مرکز آموزش درجه داري Non-Commissioned Police Officer Training Centers
مقاله اثربخشي بيروني External effectiveness
مقاله آموزش کارکنان پليس Police personnel education

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترك زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين تحقيق در پي پاسخ به اين سوال اساسي بوده است که برنامه درسي (تفصيلي) آزمون شده رسته انتظامي در مراکز آموزش درجه داري، تا چه حد در توانمندسازي فراگيران اين مراکز، در اجراي ماموريت هاي محوله موثر بوده است؟
مواد و روش ها: در اين راستا اثربخشي بيروني برنامه درسي مذکور در سطوح سوم و چهارم الگوي ارزشيابي آموزشي كركپاتريك سنجيده شده است. اين تحقيق از نوع توصيفي است که به شيوه پيمايشي انجام شده است. ابزار گردآوري داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته با طيف ليکرت است که توسط نمونه اي از فراگيران درجه داري رسته انتظامي و فرماندهان بلافصل آنها تکميل گرديده است. جامعه آماري تحقيق متشکل از فراگيران درجه داري (N=295) و فرماندهان بلافصل آنان (N=36) است. از گروه اول بر اساس جدول کرجسي و مورگان يک نمونه ۱۷۰ نفري انتخاب شد و از گروه دوم به صورت تمام شماري پرسشگري شده است.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که برنامه تفصيلي دوره آموزشي فراگيران درجه داري در ابعاد توسعه دانش، مهارت و نگرش، تسهيل انطباق در محيط کار و تسهيل يادگيري در محيط کار از کفايت مطلوب برخوردار نبوده است ولي از حداقل کفايت لازم برخوردار بوده است.