مقاله ارزيابي اثربخشي دوره آموزش کارگاهي مديريت بحران استان کرمان در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در امداد و نجات از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثربخشي دوره آموزش کارگاهي مديريت بحران استان کرمان در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله اثربخشي
مقاله دوره آموزشي
مقاله مديريت بحران
مقاله آموزش کارگاهي
مقاله آموزش مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هداوندي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هداوندي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزيابي اثربخشي آموزش مديريت بحران امري ضروري براي مديران آموزش مي باشد. با سنجش اثربخشي آموزش ها مي توان نقاط قوت و ضعف برنامه ها را تشخيص داد. هدف اين تحقيق، بررسي اثربخشي دوره آموزش کارگاهي مديريت بحران از نظر تحقق، هدف هاي آموزشي در سطح دانش، آگاهي و ميزان رضايت مندي مديران ستاد حوادث غيرمترقبه استان کرمان بر طبق الگوي کرک پاتريک مي باشد.
روش ها: تحقيق حاضر از نظر هدف، يک تحقيق کاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع ارزشيابي است. جامعه آماري تمامي مديران ستاد حوادث غيرمترقبه ۷ شهرستان کرمان (۱۳۴ نفر) در سال ۱۳۸۸ هستند. روش نمونه گيري تصادفي ساده و ابزار تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته و شاخص هاي مورد استفاده آمار توصيفي فراواني و درصد، ميانگين و آمار استنباطي tتست است.
يافته ها: ۸٫۵۸ درصد مديران آگاهي از پتانسيل هاي موجود شهر خود را براي برنامه ريزي بحران در حد زياد و ۹٫۵۴ درصد کاملا موافق فراگيري علم مديريت بحران بودند. ۱٫۵۴ درصد ميزان کيفيت مطالب ارايه شده را در حد زياد مي دانستند.
نتيجه گيري: دوره آموزش کارگاهي مديريت بحران استان کرمان در سال ۱۳۸۸ ازنظر افزايش دانش و آگاهي مديران بحران اثربخش بوده است. تفاوت معني داري بين ميانگين پيش آزمون و پس آزمون نمونه ها در سطح P<0.05 وجود دارد. از نظر شرکت کنندگان ميزان کيفيت کارگاه هاي آموزشي و کل دوره در سطح مطلوب ارزيابي شده است.