مقاله ارزيابي اثرگذاري تغييرات فصلي شدت نور نسبي در عرصه هاي جنگل طبيعي و جنگل کاري ها (مطالعه موردي: دارابکلا – مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرگذاري تغييرات فصلي شدت نور نسبي در عرصه هاي جنگل طبيعي و جنگل کاري ها (مطالعه موردي: دارابکلا – مازندران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل کاري
مقاله جنگل طبيعي
مقاله تاج پوشش
مقاله شدت نور نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادكياسري شيرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب طالبي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني رامين
جناب آقای / سرکار خانم: عادلي پيش بيجاري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي تغييرات فصلي شدت نور نسبي در جنگل کاري هاي ۱۸ ساله توسکاي ييلاقي، افرا (پلت)، بلند مازو، زربين و عرصه جنگل طبيعي مجاور آنها در منطقه دارابکلا مورد ارزيابي قرار گرفته است. براي بررسي در آغاز يک هکتار از عرصه هاي ياد شده تعيين و سپس در هر يک از اين محوطه ها، ده پلات به صورت سيستماتيک تصادفي گزينش شد. در تعيين شدت نور نسبي از دوربين مجهز به لنز چشم ماهي بهره گيري شد و در مجموع در طول چهار فصل، ۲۰۰ مورد عکس برداري از سطح ۵۰ پلات به عمل آمد، شيوه برآورد درصد تاج پوشش نيز بکار رفت که پس از مقايسه، بهره گيري از دوربين با لنز چشم ماهي برتري معني داري (سطح احتمال ۰٫۰۱) را نسبت به روش برآورد تاج پوشش نشان داد. ميزان تغييرات فصلي شدت نور نسبي در هر يک از تيمارها و همچنين ميزان تغييرات شدت نور نسبي هر فصل در بين تيمارهاي مختلف، از اختلاف معني داري برخوردار بود (سطح احتمال ۰٫۰۵). نتيجه تجزيه و تحليل مؤلفه هاي اصلي در ارتباط با ميزان اهميت مشخصه هاي تاثيرگذار در تغييرات شدت نور نسبي تيمارهاي مختلف نشان داد هنگامي که بر پايه محور اول، فراواني شمار درختان (جنگل کاري هاي زربين، بلوط و افرا) افزايش مي يابد اين مشخصه نسبت به مشخصه هاي قطر برابرسينه و ارتفاع درختان اهميت بيشتري مي يابد و با کاهش فراواني درختان در واحد سطح (جنگل طبيعي و جنگل کاري توسکا)، متغيرهاي قطر برابر سينه و ارتفاع اهميت مي يابند. بر پايه محور دوم نيز، در طول دوره رويش و در جنگل طبيعي به دليل ناهمسالي، آميختگي و چند آشکوبه بودن، متغير تاج پوشش در فصل تابستان تاثير و اهميت بيشتري دارد و اين در حالي است که در فصل زمستان و دوره خزان برگ ها در کليه عرصه هاي جنگل کاري پهن برگ، متغير شدت نور نسبي اهميت مي يابد. انجام عمليات پرورشي در عرصه هاي جنگل کاري موجب مي شود که به جاي متغير ميانگين تراکم درختان، متغيرهاي قطر برابر سينه و ارتفاع درخت اهميت يابند و همچنين شکل گيري تدريجي متغير تاج پوشش در طول دوره رويش، نسبت به تغييرات شدت نور نسبي در سطح عرصه تاثيرگذار باشد.