مقاله ارزيابي اثر آب سردکن هاي متداول بر روي کيفيت آب آشاميدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۲۶۸ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر آب سردکن هاي متداول بر روي کيفيت آب آشاميدني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب آشاميدني
مقاله دستگاه آب سردكن
مقاله بيوفيلم
مقاله فلزات سنگين
مقاله شمارش بشقابي باكتري هاي هتروتروف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري انسيه
جناب آقای / سرکار خانم: وحيددستجردي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: غفاريان نبرين فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك آيين مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كيفيت آب تصفيه شده ممکن است قبل از مصرف تحت تاثير خطوط انتقال آب، منابع ذخيره و دستگاه هاي نصب شده بر روي خطوط گيرد. دستگاه هاي آب سرد كن از جمله وسايلي هستند كه به طور وسيع در فصول گرم سال مورد استفاده قرار مي گيرند. اين دستگاه ها به دليل ساختار داخلي نظير داشتن مخزن و هم چنين لوله ها و اتصالات موجود ممكن است بالقوه بر روي كيفيت آب آشاميدني تاثير داشته باشند. مطالعه حاضر به منظور بررسي اثر اين دستگاه ها بر روي كيفيت آب مصرفي طرح ريزي گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه آب ۲۹ دستگاه آب سردكن فلزي متداول موجود در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۱۳۷۸ از لحاظ شمارش بشقابي باكتري هاي هتروتروف و پارامترهاي فيزيكوشيميايي شامل كدورت، pH، درجه حرارت و فلزات سنگين مورد بررسي قرار گرفت. هم زمان نمونه هاي كنترل نيز از نزديك ترين شير آب آشاميدني به هر دستگاه برداشت گرديد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه باكتري هاي شمارش بشقابي باكتري هاي هتروتروف كمتر از حد استاندارد بوده و اختلاف معني داري بين نمونه هاي كنترل و دستگاه ها وجود ندارد. در مورد فلزات سنگين نيز اختلاف معني داري بين نتايج نمونه هاي كنترل و آب دستگاه ها وجود نداشت و تنها در مورد مس اين اختلاف معني دار نشان داده شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه دستگاه هاي آب سرد كن فلزي متداول تغيير خاصي را در كيفيت آب ايجاد نمي كنند و نگراني در ارتباط با مصرف آب از اين دستگاه ها وجود ندارد.